is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen. Of Nederlandsche insecten, naar hunne [...] byzonderheden [...] beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

nederlandsche insecten,

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD.

DERDE DEEL.

TWEE-EN-VEERTIGSTE VERHANDELING.

over de

NACHT-VLINDERS.

van bet Tweede Gezin der Tweede Bende. DE HALVE MAAN-VLINDER. P. III. Tab. XLII.

% i.

$K**9S$%;t is voor ons Menfchen onbegrypelyk welk vermogen de % -j-j % Alm ichtige Schepper de Vlinders ingefchapen heeft, waar2s Jtd ffi door elk in ftaat is, zyn wederga te ontdekken, om door % <g vereeniging met elkander, hun geflacht voortteplanten, en

^*jS*SS*# Wel zyn wederga van dezelfde foort, daar 'er doch in verfcheidaie Vlinders, zeer veele overeenkomst plaats vind, en wy Menfchen 'er zeer gemaklyk mede zouden verwarren; doch door dat vermogen, paart het Mannetje met het Wyfje van zyn eigen foort, en niet met een andere Wyfjes-Vlinder, waardoor de geflachten door elkander zouden komen; neen, ieder geflacht blyft op zich zelf, en hoeveel gelykenis 'er tusfchen de eene en andere foort van Vlinders ook moge weezen, 'er heeft doch geene verbastering plaats, het blyft, zoo als het eens door den Al wijzen Schepper gefchapen is, en veranderd niet. Ons tegenwoordig Voorwerp, zal dit myn gezegde beves-

pP ti-