Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44o BET O 0 N D.

XITI: 7. Een Man,ff) door Godt betoond onder ken lieden door —, die Godt door Hem gedaan had in het midden van hen lieden. («*) Godt had Hem, niet van verre, maar onder hen getuigenis gegeeven ., betoond, -als met den vinger aangeweezen , die Man, die groote Propheet te zyn, naar wien zy hadden moeten hooren, Deut. XVIII: 18, 19. Die Man, wiens naam Spruite is, van wien voorzegd was, dat Hy niet alleen Priester zoude zyn, maar ook als Koning zitten, en heerfchen in zynen Throon, Zach.VI: 12, 13. Als zodanig was hy doosGodt betoond. (A) Waar door? DooïKragten , zulke werken, die niet alleen eene meer dan gemeene kragt, een geheel zonderling vermogen te kennen gaven ; maar die eigenlyk gezegde Wonderen waren , geheel en ai onderfcheiden van, en verheeven boven den loop , en werkingen der Natuur; en die dus Teekenen geweest waren , en den Oplettenden tot ontwyffelbaare teekenen hadden kunnen ltrekken, dat Hy die groote Man was : De Man, na wiens komst veele Koningen, Propheeten , en Rechtvaerdigen finds lange zo gereikhalst hadden : te weeten, de beloofde Mesfias. Deeze Kragten en Wonderen waren daar van zo doorflaande Teeke. nen, dat Jefus die eens, als het eenigst ■bewys, opgaf aan de Difcipelen van Johannes den Dooper, waar door zy zich overreed moesten houden, dat Hy het was, die koomen zoude ; naamelyk , de Christus, Matth. XI: 2—-5. Deeze kragten, wonderen , en teekenen, (B) had Godt door Hem gedaan in 'f midden van hun lieden. (AA) Petrus, die reeds voor eenigen tyd beleeden had, dat Jefus was de Zoon van Godt, en nu zekerlyk ten vollen overreed was, dat Hy die Zoon was , die, al wat de Vader deed, desg&lyks deed; Joh. V: 19, zou naar waarheid hebben kunnen zéggen , -dat Hy dat alles had gedaan door zichzelven ; doch, dat kwam niet over - een met zyn oogmerk, 't welk was, om te bewyzen,dat Godt daardoor Hem betoond hadde te zyn, die Hy was. (BB) En daarom moest hy zeggen, dat Godt, die Kragten, Wonderen en.Tcckenen., Waar van wel veele befchreeven, maar nog veel meer onbefchreeven gelaaten zyn , Joh. XXI:' 25, had gedaan door Hem. Is 't nu eene waarheid, dat het Godt alleen zy, die dingen

BETOON D.

doen kan, en ook werklyk doet, die men met doorzoeken , wonderen, die men niet tellen kan: Is 't ook eene waarheid, dat Godt zyne Wondermagt niet leent, en ook niet leenen kan aan Bedriegers, om daar door te bevestigen de door hen valschlyk aangemaatigde waerdigheid van hun Perfoon, en de waarheid hunner Leere : En had ondertusfchen Godt door deezen Jefus zo veele wonderen gedaan, en dat niet elders in verre Landen, waar van zy, •by gerugte,iets mogten gehoord hebben, maar in het midden van hun lieden , zo moesten allen , wilden zy hunne oogen niet moedwillig fluiten voor het licht der waarheid, zich overreed agten, dat Godt LIem daar door betoond hadde , niet een veragte Nazarcner, een Strafwaerdige Leugen-Propheet, Volks-verleider, en ■Godtslasteraar te zyn, maar die agtingswaerdige Man, tot wiens eere Godt een welbehaagen had, en die door Hem, tot het uitvoeren van een allergewichtigst werk, waar toe Hy ook maar alleen bekwaam was, in de Waereld gezonden was. En zo bedient Petrus zich hier van een bewys, waar van de Heiland zelf zich meer dan eens bediend had, als Joh. V: 36. De werken , die ik doe, getuigen van my , dat de Vader my gezonden heeft. Zo ook Joh. X: 37, 38. Met te meerder recht mogt Petrus dat dan ook aanvoeren. (/8/3) Daar hy zich beroepen konde op allen , die daar tegenwoordig waren. Daarom voegt hy 'er by : Gelyk gy ook zelve weet. (A) 't Was de dag des Pingfier.feests, Jooden van allerlei Oorden, waren hier tegenwoordig. Misfchien veelen , die door Jefus Wonderkragt geneezen waren: ZekerlykHonderden, die Ooggetuigen geweest waren , dat Hy Duivels' uitgeworpen, aan Dopven het gehoor, Blinden het gezigt, Stommen de fpraak, Melaatfchen de reiniging, ja! Dooden het leeven weder gegeeven hadde. Buiten twyffel zullen hier ook wel veelen tegenwoordig zyn geweest van die Jooden , die Ooggetuigen waren geweest , hoe Hy onlangs, hier in de nabuurfchap van Jeruzalem, te Bethanie,Lazarus wederom had opgewekt, en daarom in LIem geloofd hadden, Joh. XL 33—45- Het was dan Waercldkundig, dat Jefus zulke Kragten, Wonderen en f eekenen gedaan hadde. En dus konde

Sluiten