Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIELE.

verklaart, tot een rantzoen voor veelen , Matth. XX: a8. Want, zoude 'er eene eeuwige Verlosfinge worden te wege gebragt, zo moest Hy door den eeuwigen Geest zichzeiven Gode onftraffelyk op - offeren, Hebr. IX: 12, 14. Hy was het, van wien voorzegd was, dat Hy den Magtigen, te weeten , den Duivel , zyne gevangenen , en vangst zou doen ontkoomen, Jef. XLIX: 25. Vergel. Matth. XII: 29. Dat Hy der Oude Slange, welker naam is Duivel en Satanas, Openb. XII: 9, den kop zou vermorfielen, Genef. III: 15 ; dat Hy de zynen zou verlosfien van het geweld der Helle, en vry maaken van den dood, Hof. XIII: 14. 't Welk niet anders gefchieden konde , dan , na dat Hy mensch zou geworden zyn, door zynen dood. Daar door moest Hy te niete doen den geenen, die het geweld des doods had, dat is den Duivel, en verlosfen de geenen , die met vreeze des doods, door al hun leeven, der dienstbaarheid on- > derworpen waren, Hebr. II: 14, 15. Dan eerst zou Hy, als Overwinnaar, Jef. ' XXV: 8, kunnen zeggen: 0/ Dood, waar 1 zyn uwe pestilentiën ? Helle! waar is uw 1 verderf? Zyn nu deeze dingen alzo , zo 1 moet onze door Godts Geest verlichte . Dichter, een recht begrip gehad hebben 1 van het Werk der Verlosfinge, en te ge- 1 lyk ook Hem, door het geloof der werkin- ' ge Godts, fteunende op 't geen van Hem 3 getuigd, en voorzegd was, aangenoomen < hebben tot zynen Verlosfier. Zonder dat, / zou hy met zo veel verzeekeringe niet ' hebben kunnen zeggen : Godt zal myne { Ziele verlosfien van het geweld der Helle. ( Maar, naar zyne verwachtinge, zou zyne ( Ziele niet alleen in veiligheid zyn. (p) 1 "Maar ook in heerlykheid. Zyne hoope was 6 hem dat anker der Ziele, 't welk zeker en f, vast is, en ingaat in het binnenfte des voorhangfels, Hebr. VI: 19. Daarom voegt hy ' 'er by: Want Hy zal my opneemen. Op- ' neemen in heerlykheid, zo als Afiaph het na- * der uitdrukte, Pf. LXXIII: 24. Aan zo 0 een op. of wechneemen wordt het woord ' Hp1? gebruikt van Henoch en Elia,Genef. -J

V: 24, 2 Kon. II: 9, 10. (**) Met recht. \

De Zaligheid is niet te genieten , dan in r

de gemeenfehap van Godt. Schoon nu 1

Godt een oneindige Geest is, die beide de z

Aarde en den Heemel vervult, wordt Hy r<

ZIELE. 359

evenwel aangemerkt te zyn in den Heemel , die boven is , om dat Hy daar de luisterrykfte blyken vertoont van zyrr» Majestueufe tegenwoordigheid. De Heemel is zyn throon, Jef. LXVI: 1. Hy, die de Hooge en Verheevene is , woont in de hoogte en het heilige, Jef. LVII: 15. En zo wordt ook de Zaligheid , die de Geloovigen in zyne nabyheid zuilen genieten , omfchreeven, als eene erffenis, die hun be* •waard wordt in de heemelen, 1 Petr. I: 4, Had nu de Dichter hoope, van in dat Zalig lot te zullen deelen, als hy, hierom laag, Godts raad zou hebben uitgediend, zo fprak hy daar van met recht, als van een ipneemen, en kende dat ook toe aan zynen Godtlyken Verlosfier; want die moest niet alleen den dood te niete doen, maar ook het 'eeven en de onverderflykheid aan het licht brengen, (pp) Maar vertrouwde de Dich:er op goede gronden, dat Hy hem zo zou pneemen, dan mogt hy dit ook door het voordeken want met reede bybrengen als ien grond van zyne eerite verwachtinge * lat Hy zyne Ziele zou verlosfen van het ge* veld der Helle. Want zou jofeph verheeven worden ten naasten aan de hand van Pharaö, hy moest eerst uit de gevangelisfe worden verlost: Zo ook, zullende geloovigen eens boven lucht en wolken vorden opgenoomen in heerlykheid, 't zal liet kunnen gefchieden,. ten zy zy , op le bovengezegde wyze , verlost zyn van' iet geweld der Helle, en dus ook van den 'loek der Godtlyke Wet, die hen aan dat jeweld onderworpen had. En deeze twee lingen voegt hy te faamen, en moet ook ik Geloovige in zyn denkbeeld te faamen ■oegen ; want die in Hem gelooft, heeft het eutuig leeven: Die zal in de verdoemenisfë •iet koomen; maar uit den dood overgaan in et leeven, Joh. V: 24. VI: 40. Had nu ie Dichter zo eene verwachtinge, dan ad hy niet te vreezen voor den overlast der 'ingerechtigen, vs. 6. Die mogten het Lig* haam dooden, zyne Ziele zouden zy evenvel niet kunnen dooden: Die was beveiligd oor de hand van zynen Godtlyken Vertos•r. Dan had hy geen reede, om den Vaereldling zynen voorfpoed te misgunen. Als die fterft, fterft all' zyne heer-fkheid met hem, vs. 17, 18. Maar met yn fterven zou zyne heerlykheid eerst :cht opklaaren ; want zyn G$4t zou. heis

Sluiten