Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z ONDA G.

ZONDAG. 5t3

of den laaf/Jen, naar de wyze der Jooden, of den eerften, of beide die dagen; en dan zou Paulus.gten zwaarigheid gemaakt hebben, dat verfchil te beflisfèn ; daar hy het nu overliet aan elk-, om daar in te handelen naar het licht van zyn geweeten, zeggende: Een iegelyk zy in zyn eigen gemoed ten volle verzekerd, Rom. XIV: 5, 6. in het Oosten plagt men ook beide de dagen , den Saturdag en Zondag te vieren , zo als uit Socrates, en de befluiten van het Concilie van Laodicea bewysbaar is. (33) 't San dan wel zyn, dat men by het verkiezen en vastftellen van dien Dag de bovengemelde voorbeelden mede in aanmerkinge heeft genoomen : Maar vooral zal het gefchied zyn , om lteeds de gedachtenis van Jefus Zeegepraalendc Opftandinge, als gefchied op den eerften dag der vieeke , te verlecvendigen , naardien die de grondvest is van het"Christen Heilgeloof, want zonder dezelve zou ons Geloof ydel zyn, 1 Kor. XV: 14., 17, en zouden wy niet hebben de vraage eener goede Kon* fciëntie tot Godt, 1 Petr. IIP 22. Waarom Paulus ook vermaande: Houdin gedachtenisfe, dat Jefus Christus uit den dooden it opgeftaan, 2 Tim. II: 8. Zo zegt Juftyn de Martelaar: „ Op den Zondag koomen wyr „ allen in de Vergaderinge te faamen , „ als zynde de eerfte dag , op welken „ Godt de duisternisfe van den ruwen „ klomp affcheidende , de Waereld ge„ maskt heeft, en ook op denzelfden Je„fus Christus, onze Zaligmaaker, uit den „ dooden verreezen is : Want hy is ge,, kruist geweest voorden Saturdag, en „ is 's daags na denzelven, welke is Zon„ dag , zynen Apostelen en Difcipelen „ weder verfcheenen." Die dag was hun daarom ook een dag van vreugde; doch. •van eene Godtsdienftigc in den Heere , daarom was het verbooden op dien Dag te vasten, en daar men op andere dagen onder het bidden knielde, bad men op dien dag altoos ftaande, waar van Juftyn de Martelaar deeze reede geeft: „ Het is, ,, op dat wy door dit middel ons in ge„ dachten brengen beide onzen Val door „ de zonde, en onze Opftanding, of her„ ftellïng door de Genade van Christus. „ Dat wy op de zes dagen , biddende, „ nedervallen op onze kniën , is tot een „ teeken van onzen val door de zonde: Vw a 5s Maar

in 't Merg der Akadem. Verhand. D. VIII.

^ONDAG, de eerfte dag der weeke: Die was by de Romeinen der Zonne toegewyd, en werd daarom by hen Dies Solis, dat is, zo als wy dien nog noemen, Zondag, genoemd. By de Christenen heet die ook de Dag des Heeren. Van oude tyden aan is die afgezonderd tot het ftaatulyk verrichten van den. Openb aar en Godtsdienst: Godt te looven met Pfalmgezang; te voe*te te vallen.met Gebeden en Smeekingen; te verheerlyken met Dankzeggingen;■ het Voorleezen van Godts Woord; het Prediken over een gedeelte van het Woord, tot verklaaringe van hetzelve en voorts tot wederlegginge van dwaalingen, tot verbeeteringe van den Wandel, cn tot 011derwyzinge, die in de Rechtvaerdigheid is. (K) De Vraage is, waarom men dien Da^ daar toe meer heeft afgezonderd, dan eenigen anderen dag van de weeke ? (KK) Wilde iemand dat afleiden uit het ■vierde Gebod, hy zou ras ontdekken, dat in hetzelve wel gebooden wordt het heiligen van den zeevenden, of laatften dag der weeke , dien wy Saturdag noemen ; maar niet van den Eerften dag. Wilde men die inftellinge afleiden uit een Bevel van Christus, of de Apostelen: Men zou wel voorbeelden vinden, dat Christus een en andermaal is verfcheenen in de vergaderinge der Apostelen op den eerften dag der weeke, om zich aan die na zyne Opftandinge te vertoon en , en hen van zyn waaragtig hcrlecven te overtuigen , Joh. XX: 19—, en Vs. 26—. Als ook, dat de Difcipelen te Troas byéén gekoomen waren op den eerften dag der weeke, om brood te breeken , en dat Paulus met hun handelde, en zyne reeden uit ftrekte tot middernacht, Hand. XX: 7. Gelyk hy ook de Geloovigen te Korinthe vermaande , dat een iegelyk, op den eerften dag der weeke iets van het zyne zou wechleggen, op dat hy, by zyne komst, eene gedaane ■ inzaameling van liefde-gaaven tot de behoeften der Heiligen mogt Vinden, 1 Kor. XVI: 2. Maar een Uitdruklyk Bevel, om die voorbeelden te volgen, zal men in de Schriften des Nieuwen Testaments niet vinden. Ware 'er zo een Bevel geweest, dan zoude 'er onder de eerfte Christenen geen verfchil hebben kunnen zyn, welken dag men vieren moest,

Sluiten