Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Religie.

^Provinciën , aen dees z-yde der Maxe, binnen der StadiVt recht op den xxj Aprilts, ende navolgende dagen, na afhandelinge van eenige particuliere faken, aengevangen ende gehouden, als namentlijck van de Furjiendomme van Gelre, ende Graeffchap Zutphen, den Graeffchappen ende Landen van Hollandt, Zeelandt, Utrecht, Vrieslandt , Overyjfel, ende de Vriejfe Ommelanden, vervattende de Poinflen ende Articulen aldaer gehande It ende befot en, mitsgaders den geenen, waer op by den Gedeputeerden der felver 'Provinciën aengenomen is , den een en twintighfen Mey fiilo novo cerfkomende, eyntelijcke Refolutie van heure Principalen, binnen de voorfchreve tijdt inne te brengen , foo wel op de uytfchryvinge, als fchriftelijckepropofttie, by de Heeren Landt-Raden {totter beleydinge der Landt faken by den Staten Getierael gecommitteert) gedaen. XI. Artïjckel. Ende alfoo het dertiende Artijckei, fpreeckende van de Religie in het maken endefuyten van de naerdere Unie fulcks is gtftelt, in refpetfe van die Provinciën , uytgefondert Hollandt ende Zeelandt , die de Roomfche Religie doen ter tijdt waren exercerende, ende daeromme die vryheyt, door het felfde Artijckei, geraden bevmulen te fiipuleren , om die te

5

depoinótên van den Recette, die laetfltot Utrecht is genomen ende gereiblveert, aldaer op de Vergaderinge van de Gedeputeerden der Geünieerde Provinciën inne gebracht te werden, als hier na volght, ende dat na voorgaende rapport.

TXE Staten van Hollandt, hebben na voorgaende rapport elcks in den heuren genomen, op de poinéten van den Receffe tot Utrecht geraemt , by de Gedeputeerde van de Geünieerde Provinciën, geadviieert, verklaert, ende gerefolveert, als hier na volght, omme op de Vergaderinge van de voorfchreve Gedeputeerden der Geünieerde Provinciën, de felve Refolutien inne gebraght te worden, als hierna volght.

Dat de Euangelifche Gereformeerde Religie van de exercitie openbaerlijck is toegelaten, ende aengenomen gebruyekt te werden , ende oock tegenwoordelïjck in het openbaer gepredickt endegeëxerceert wordt, fal worden gemainteneert en befchermt alomme binnen de Geünieerde Provinciën, fonder de openbare A 2 lee-

Sluiten