Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE SCHOOLEN.

49?

blyvende voorts aen de Kerckenraedt , hem beproeft hebbende den felven te continueeren of te dimitteeren , foo fy fullen goedtvinden, na gelegentheyt en capaciteyt van fijnen Perfoon, ende fal dit gebruyck nopende het Hellen van een Voorlëefer en Voorfmger voortaen werden gecontinueert, en hier mede de voorfchreve quaeftie af, doodt ende te niet zijn. In den Hage den 7. Oef ober 1631. Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raden voornoemt, C. vander Wolf-

Siet fP. Borts Wercken pag. 777.

Refolutie, den Predikant van Lunen te Buykfloot gelaft Jacob Bruynïngh voor Schoolmeefter , Kofier endè Voorfanger te erkennen. Den 8.. Januarii 1712.Gr. Pl. V. Deel, x. Boeck, 3. Titel.

DE Heer Penfionaris Aker floot heeft ter Vergaderingh gerapporteert de confideratien ende het advis van de Heeren haer Edele Groot Mogende Gecommitteerden, hebbende , in gevolge ende tot voldoeninge van der felver Appoinclement commifforiael van den elfden December laetftleden,-. geëxamineert de Requefte van Burgermeefteren en Vroedtfchappen der Dorpe Buyckftoot, in Waterlandt, houdende, dat op veele en verfcheyde tyden met haren Predikant Do. Henricus Lambertus van Lunen in onruft hadden geweeft , die echter na. veel" uytgeftanë leedt ende fmaet, foodanigh wapen bygeleght ende geaftbpieert, dat de Supplianten verhoopten nu eenmael in geruftheyt en vreede te leven, daer toe alles bybrengende , wat van eerlijcke Regenten konde werden gedefidereert, echter de Supplianten tot haer hertelijck lëetwefen ende uytterfte droefheyt bevinden , dat haer voorfchreve Predikant Do. van Lunen-, wederom nieuwe onluften ende onruften foeckt te- fmeeden , ja felfs fulcke faecken werckftelfigh maeckt, die nooyt voor defen ih het Dorp Buyckfloot zijn gefchiedt, nemende daer toe gelegentheyt by occafie van het verkiefen van een SchoolmeefterKofter en Voorfanger , by de Regee-

O 0 o 3 rüv

Sluiten