is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van NAPELS. f

was, zig aan den overwinnaar Karei onderworpen, en denzelven getrouwigheid gezwooren hadc. Weinige jaaren daarna, onttrekt hy zig echter van onder de gehoor, zaamheid der Franken, verklaarde zig zeiven onafhanglyk opperheer, en werdt als zodanig by alle de onderdaanen van het hertogdom erkend. Om zig nu tegen Pepyn, ko ning van Italië, welke zyn verblyf te Ravenna hieldt, te. fterken , vergrootte hy de ftad Benevento, en verfterkte dezelve; hy bouwde ook de ftad Salerno, aan de zeekuft, en omringde die met een fterken en hoogen wal. Hy werdt zeer bemind van zyne onderdaanen, en was geduurendezyne regeering verfcheidemaalen in oorlog met de onder, daanen van den Griekfchen keizer, in welke zig het hertogdom van Napels bevonden, ingewikkeld, doch welke veel* tyds genoodzaakt waren hem gyzelaars te geeven (d). Hy deedt ook verfcheide invallen in de landen van den paus, welke niet in ftaat zynde hem wederftandte bieden , en geenen byftand van Pepyn erlangende, Karei den Grooten overhaalde om weder in Italië ce komen (e), Die overwinnaar trok dienvolgende, op hec einde van het jaar 786» weder met een ontzaglyk leger over de Alpen, en verder naar Rome.

Arechis was toen in oorlog met de Napelfchen, wegens de velden van Nola; doch vermits hy vreesde , dat dezel. ven zich met de Franken zouden vereenigen, floot hy on middelyk vrede met zyne nabuuren, en ftondt hun eenige Diaria of onderftandgelden, van de in gefchil zynde landen toe (ƒ). Hy zondt ook zyn oudften zoon Romialcl naar Rome., met aanbieding van zig te onderwerpen; doch Karei verwiep, door de opftoking van den paus die voor-

ftelling,

(d) Cimill. Pereorin. Hifi. Pn'nc. Longob, ap. Mukator. t.II. Anonym. Salern. ibid. t. II. part. II.

(e) Sigon. in Regn liaK

(f) Ekchsmpert. Hift. apud: Peregrini

A 3

II. Roek.

Li

ÉlOOFDST. i.

Afd,

van Karei Jen grooten.781..

Doet' inval i en in' is landenvan dtn paus.-

Knrelderr

grooten

keert naar'

(talie, en

noodzaakt

Arechis

zig te

onderwer-

len.

737-