is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Boek. i.

Hoofdst. V. Afd.

Martyn is in de belangen•jan Karei 1281.

238 HISTORIE

keerde voorts met den Griekfchen gezant naar Italien, om verdere onderhandelingen met den paus te houden; wanneer deszelfs onderneming op het onverwachtfte, door het overlyden van Nikolaas 't welk in oogftmaand voorviel, gefluit werdt.

De volgende paus, Martyn de vierde was een Franfcbman, en ten eenemaal in de belangen van koning Karei, aan wien hy in het volgende jaar de waardigheid van fenateur van Rome Opdroeg. Procida befloot niet te min zyn Dntwerp uitte voeren, vertrekt ten dien einde uit Italien, en hieldt een nader mondgefprek met de zaamgezworenen jn Sicilien, van waar hy zig weder vermomd naar Konftantinopolen begaf, en van Palaeoiogus dertig duizend oneen gouds ontving, waarmede by onmiddelyk naar den koning van Arragon keerde. De dood van Nikolaas hadt den yver van Pieter verdoofd ; doch op eene ernftigfte wyze door Joan aangemoedigd zynde, hervatte hy zyne krygstoerustingen, welke den paus en den koning van Frankryk ontzecteden, en hem lieten vragen , tegen welke Saraceenen hy zynen krygstocht wilde ondernemen. Vermits Pieter achterhoudende was om hun daarop een voldoenend antwoord te geeven , riedden zy koning Karei ernflig aan om op eenen aanval bedacht te zyn ; doch de koning, floeg met eene groote geruflheid hunnen raad in den wind, en was geheel en al bezig met zyne onderneeming tegen Konftantinopolen voort te zetten, waar toe hy nog te meer door een opftand, welke in Griekenland voorviel, aangemoedigd werdr; om weiken tocht verder" te begunftigen , hy Martyn overhaalde om een vonnis van kerkban tegen de Grieken af te kondigen, onder voorwendzel, dat zy de artikuls van vereeniging, welk eeni. ge Jaaren te voren in de kerkvergadering van Lions valtgefield waren, verbroken hadden.

Middelerwyl zette Pieter zyne toebereidzelen met groo. ten yver voort, en was voornemens om in den volgenden