is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lI.BöEK

L

Hoofdst V. Afd.

240 HISTORIE

fchen tegens de woede van het volk befchermde, en hem ver. lof gaf, om zig met hunne wyven en kinderen naar Italien te begeven (*). (7). A/en zegt dat het getal der omgeko. menen op acht duizend beliep. De

(i) Eapthol. de Neocaftr. ut fupra. Giacket. Malaspin. ap.

uraior. t. VIII. Memoriale Poteftatum Regienfium, ap. eund. t. VIII. p. 1151. Nicou Special. Hift. Sicul. ap. eund. t. X. p. 924. & 925.

(<) Dit is^ het verhaal, *t welk Giachetto, Malaspini, Nikelaas Spetialis, Bartholomeo dx Neocajlro en de ongenoemde fchryver van dekro. nyk van Reggio nopens de gemelde gebeurtenis geven, zynde de twee laatften dei/.elven in de verzameling van Muratorius uitgegeeven. Zy Terfchüien alleen in geringe byzonderhedtn.. Dan Fazellus, Spondanus, G tannine en verfcheide anderen zeggen,'dat op den zelfden dag, en het zelfde uur van dien dag, op het luiden van de klok van het avondgebed , of de Fesper, alle de Franjchen op het gantfche eiland zonder onderfcheid van jaaren, kunne of waardigheid omgebragt wierden, niet alleen door de leeken, maar zelfs door de Dominikanen, Franciskanen en andere monniken ,■ en dat de woede der moordenaars zo groot was, dat zy hunne eigene naaftbeftaanden niet fpaarden; maar zelfs de vrouwen, welke door Franjchen bezwangerd waren het lyf opfneden, en de kinderen tegen demuuren fmeten; wordende degantfche moord in twee uuren volvoerd, Wy hebben het andere verhaal geloofswaardigergeacht , om dat wy overtuigd zyn, dat of fchoon de zamenzweering byna drie jaaren met eene verbazende geheimhouding beraamd geweeft zy, de uitvoering daarvan op Paafch Maandag alleen toevallig geweeft is; dewyl het zeker is, dat de zamenzweerders met verhaafting te weikgingen, en in plaats van over het gantfche eiland verfpreid te zyn, te Falermo vergaderd waren; dat de ftad Mesfina, welke eene der hoofdkwartieren van de Franjchen was, denzfilven in het eerft befcherming verleende, en de handelwyze van die van Palermo afkeurde , gelyk dezelve ook waarlyk wreed en verfoejelyk was; dat het byna eene maand aanhield, eer de opftand algemeen wierdt, ja zelfs kozen toen ook de byzondere Siciliaanjche (leden, byzondere bevelhebbers; en maakten een zoon van een verbond, gelyk ten gemenebeft, zender een koning te erkennen; zo dat het blykt, dat sy niet allen kennis hadden van het ontwerp der tamenzweercers ten behoeve van Fieter, gelyk men gemeenlyk denkt. Ook bericht ons Bartholomeo de Neocajlro, dat Fieter niet uit Spanjen ir zee ftak voo' den zestienden van bloeimaand; en dat by toen zyne krygsmacht gebruikte om een ftad van Afrika te belegeren, miflebien

met