is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vam NAPELS. 241

De aartshiffchop van Monreale zondt, in het begin van den opftand te Palermo, aanftonds verflag van den zelven aan den paus, welke toen met Karei in Toskane was. Deko ning was door die tyding zeer ontzet, en dreigde in zyne woede, dathy den muitelingen zyne wraak zoude doen gevoelen. Hy verzocht dan den byftand van den paus en de Florenty'. nen, liet zyn neef den koning van Frankryk om hulp vragen , en keerde naar Napels, van waar hy vier galeyen zondt, om zig by zeven MeJJineefchen te voegen, welke bezig waren om Palermo in te fluiten. Dezelve waren naauw. lyks onder zeil, wanneer hy de onaangenaame tyding hoorde, dat MeJJina aan 't muiten geflagen was, en dat derzelver galeijen die geenen genomen hadden , welke hy van Napels gezonden hadt. Die van Palermo hadden reeds opi den zevenentwintigften van grasmaand eer zy nog wiften , dat de MeJJlneezen zig mede in den opftand vereenigd hadden, een gezant naar Barcelona gezonden met aanbod van hunne onderwerping en getrouwheid aan Pieter, koning van Arragon, als nier meer hopende eenige vergiffenis by Karei te zuilen erlangen, te min daar ook reeds de paus hun aanbod van onderwerping aan den heiligen ftoel, van de hand gewezen hadt. Üe gezant, na dat hy tot aan Mi. norca gekomen was, werdt door een noordenwind naar de kuft van Afrika gedreven, alwaar hy koning Pieter vondt, welke in het eerft de handelwyze der Siciliers fcheen

tc

met voornemen om tegen het einde van den zomer naar Steilten te zeiJen, als Karet met zyne vloot in Griekenland zyn zoude. Daar echter, indien de zamenzweering algemeen en de Faujch Maandag ter uitvoerige van denzelve bepaald geweeft was , zyne vloot nsar alle waarfchy-niyktieid zig ten zelven tycJe r.p de Uiten van Sicilien zoude bevonden hebben om de ondernemingen zyner vrienden te ondeifteunen.

Niettegenftaande de hevige woede'der mocidenaars , fpaarden zy r> >g;ans zekeren Willem Porcellet, ec-n edelman uit Provence, uit hoofde van deszelfs eerwaardigheid en deugd. Zie de bovengemelde fchryvers.

Europ. Hist. X Deel. I Stuk. h h

II. Boek. 1.

Hoofdst. v. Afd.

Velke hunne anderv/er ping aan Pieter van Arragon aan bieden.