is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2|8 HISTORIE

IJ.Boeki.

Hoofdst. IV. Afd.

Karei rufl

eene andere vloot uit tegen Sicilien.

i |

Sterft. 1255- : \

3

i

(r) Idem ibid. Barthol. de Neocaftr.

CO Theod. de Pismes de Frivileg. & Imper. p. 282.

met veel edelmoedigheid en groothartigheid; en maakte dat de wreedheid van Karei, daar door te verfoejelyker in het oog blonk.

Koning Karei hadt, onder de voorwaarden van zyne vergif, enis aan de Napelfchen gefchonken, dezelven tot het uitruilen vaneen aanmerklykgetal galeyen verbonden;en zyne vloot daar mede verfterkt hebbende, zeilde hy in hooimaand met een honderd achten vyftig vaartuigen naar Meffina, met oogmerk om eene tweede landing op dat eiland te doen; maar dewyl de Siciliaanen hem te kennen gaven, dat indien hy het hart hadt een enkel man aanland te zetten, zydenvorftvan Salerno aanftonds ter dood zouden brengen, zette hy zyne ioers naar Kalabrien, en belegerde Reggio, 't welk in het begin van het jaar door Pieter ingenomen was. Of fchoon hy de plaats ter zee en te land met een machtig leger ingefioten hieldt, mislukte echter zyne onderneming, en hy was genoodzaakt, met zyn leger naar Catena te trekken, alwaar syn gantfche vloot, door eenen ftorm byna geheel en al /ernield werdt (*). Middelerwyl bemachtigde Loria ver* cheide plaatzen op de kuft van Kalabrien, en plunderde iezelven; en na dat Karei met zyne krygsmacht naar Naiels getrokken was , ftak hy over naar Afrika, behaalde reële voordeden op de Moren, en bracht verfcheide dui> tenden van dezelve als flaven naar Sicilien.

Gedurende dezen tocht van Pieter Daar Afrika, maak. e Karei groote toebereidzelen tegen de Siciliaanen.; doch >p zyne reis naar 1 rin.dici , werdc hy te Foggia ziek en tierf, na weinige dagen in die ftad geween te zyn, op den :evenden van louwmaand. Volgens zekeren fchryver was iy zo droefgceftig en wanhopig, dat hy zig met een ftrop vorgde (?), doch volgens Villani ftierf hy met groot berouw,