Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Boek. E. Vyfde Tiïel.*1 «g,

dent, voor hy de Vergaderinge gediiTolveert heeft, en fukks buyten kennilfe en goetvinden doende, fal niet van de wedde of befoignegeld, dat geduurende die Vergadering ingekoomen is of betaald moet werden, moogen genieten of proftteeren, al waaren de befoignes afgedaan geueeil, geduurende fyn pra>fentie, maar fal fucks accreffeeren aan de andere Scheepenen, gelyck meede fulcks wel expres van de Praeadvifeurs verliaan word.

8.

En op dat alle de Regenten van de voorfchreeve Stad fouden kennifle bekoomen van de conftitutie van Stads Hnantie, als meede van het inkoomen der Gafihuifen, Geetlhuy fen, Weeshuyfen*Kercken en alle andere Fundatiën, door Commiflariflen der Leeden tot opneemen en fluyten der Reeckeningen toe geiteld ioo fullen de voorfchreeve CommiiTariÜen haare commiflie voltrokken hebbende, moeten blyven ftiileftaan, en over geen meer Reeckeningen koomen, tot dat ieder Lidt der Regeeringe over de refpeclive Reeckeningen haar tour . door commiiiie fullen gehad- hebben, welcke tour oock plaats fd moeten hebben en gcobferveert worden omtrent de CornmiirarilTen, die jaarlycks uyt*: de Leeden aangelteld werden tot :de voorfchreeve F-undatien,

En ful'en voortaan geen buyten S-adts Commiffien mogen werden gedecerneert fonder noodfakelyckheydt, en met goetvindenvan twee derde parten der Stadts Regeeringe, en ten hoogden maar van twee Commiilariffen in hoogwigtige faacken, weidende de Penfionaris voor een Commidaris genoomen, en fullen .korts na gedaan rapport de D.jclararien van de voorfchreeve Commilia*nllen by den Prasfident in volle Stadts Vergadermge voorgebragc moeten werden, om door Commiflariiïen, expres daar toe tecommmeeren, geëxamineert te werden, die daar van in de volgende Sfadts Vergaderinge rapport fullen doen, op dat de onnodige -en. exorbitante polten na behooren moogen werden geredrefleert en gecorrigeert, lullende de daggelden van de uytgeweeft zvnde Gommiilariifen weefen vier guhens, en voor een Stadts Boode of Knegt een Daalder, fonder meer te mogen pretendeesen *n • werdt hier door geakereert het feltiende Artieul,van -het . Reglement van den jare 1673, voor foo verre mei defen,Art. niet overeenkomt. Y 3 J£n>

Sluiten