Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4èö Supplement

8r, ofte 4.

Geen Onderjaarigen (waar van men de verklaringe neemen zal uit de Rechten ende Coflumen des Lands) dewelke onder de macht haarer Ouderen, ofte der geener die in haar Ojderen plaatze ftaan., namelyk der Momboiren ofte Voogden (zullen zonder haar-confent) beloftenifle van houwelyk moogen doen: ende de houwelykfche beloftenilTe anders gedaan , en is van geener waarde. Doch zoo eenige zoo ónreedtlyk otte onwflig in deeze zaake haar hielden, datze geenzins en wilden bewilligen (het welke fomwylen uit haat der Religie, ende andere oorziaken gefchied ) zoo zal den Kerkenraad befluiten, wat hier in te doen ftaat.

82. ofte 5.

Maar indien beide pariyen, ofte een van beiden te vooren gehouwelykt is geweeft, zoo zal de dood der eerfte panye door wettelyke getuigenifie moeten blyken.

83. ofte 6.

Den onbekenden Vreemdelingen en zullen tot de houweiykfche beloften niet toegelaaten worden , het en zy dat zy door wettelys getuigenis doen blyken datze vry zyn.

84 ofte 7.

Die Overheid zal gebeden worden, datze de Houwelyken niet en verbieden ( zoo veel zuifcs na gelegentbeid der tyden ende plaatze gevoeglyk gefchieden kan) in die graden der Bloedverwantfchap ende Maagfcbap, in welken dezelve, zoo door Godlyke als Keizerlyke Rechten toegelaaten worden. Maar zoo lange dat niet verkreegen kan worden , is het beter haare Wetten gehoorzaam te zyn , dan in de zwarigheden ende erserniiïe te vallen , die daar uit volgen zouden. 6 85. ofte 8.

De ondertrouwe wettelyk gedaan zynde, zal ook door beider partyen bewillinge niet gebrooken konnen worden.

86. ofte 9.

J)s naamen der geener die men trouwen zal, zullen op drie Zondagen, ofte anderzins drie reizen, dat daar tamelyken tyd tuffchen beiden zy,'na de Predicatie uitgeroepen worden.

87. ofte 10.

De Houwelyken zullen verkondigt worden , ter plaatfe daar de partyen woonen, ofte daar ze bekent zyn : en zoo iemand m een ander Plaa'fe dan daar zvn Geboden afgekondigt zyn , getrrouwt wil weezen , zoo -zal hy ^van de Kerkenraad getuigenis van zyn Geboden medebrengen.

88. ofte ir.

De geene tegens welker uitroepnge niet Jen Js gekocmen, moogen op

Sluiten