Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ÓL

Supplement

94- ofte 3.

De heimei vke zonden , daar van den zondaar in het byzonder van een, twee ofte drie Getuigen vermaand zynde, niet en hoord, ofte een openbaare zonde begaan heeft, zulks zal den Kerkenraad aangegeeven worden.

95. ofte 4.

Die hartnekkelyk de vermaninge des Kerkenraads verwerpt, zal van den Nachtmale afgehouden worden. Maar zoo by afgehouden zynde, na verfcheiden vermaaningen, geen reeken van boetvaardigheid en geeft, zal dit den voorgank zyn tot de affnydinge.

96. ofte 5.

Den Dienaar zal opentlyk de Gemeente van den hartnekkigen Zondaar vermaanen , de zonde openbaaren , ende den behoorlyken pligt die men gedaan heeft in hem te beftraffen, van het Avondmaal af te houden, ende daar na naarftelyk te vermaanen, voor den Volke verklaaren : ende zal de Gemeente vermaanen datze voor deezen onboetvaardigen zondaar bidden , eer dat men gedwongen worde tot de laatfte remedie te koomen. Zoodanige drie vermaaningen zullen daar gedaan worden : In de eerfte zal men den Zondaar niet noemen, op dat hy eenigzins verfchoond worde. In de tweede zal men hem noemen. In de derde zal de Gemeente aangezeid worden, dat men hem affnyden zal, ten zy dat hy hem bekeere, op dat zoo hy hartnekkig blyft, zyn affnyden door ftilzwygen ende bewillinge der Gemeente gefchiede. Den tyd die tuffchen de vermaaningen gaan zal, zal in het oerdeel des Kerkenraads ftaan. Ende in de affnydinge van zoodanigen hartnekkigen zondaar, zal de Dienaar in het breede verklaaren het gebruik ende Jiet einde der. zeiver, ende de Geloovigen vermaanen. datze geen onnoodige gemeenfchap ofte converftuie met den Afgefneedenen en hebben : maar zyn gezelfchap fchouwen , inzonderheid tot deezen einde, op dat de Afgefneedene door fchaamte verflaagen zynde, ernftelyk bedenken zoude hem te' bekeeren»

97. ofte 6.

Van de zonden, die van haar natuure openbaar zyn, ofte die door verachtinge der vermaaninge der Kerken openbaar gemaakt worden, zal de verzoeninge openbaarhk gefchieden, niet na het zeggen van een of twee: maar na het oordeel des gantfehen Kerkenraads, op zulker wyze ende forme, als tot opbouwinge eiker Kerke alderbequaamft zal geacht worden.

98. ofte 7.

De geene die zwaare zonden begaan hebben, die der Kerke fchandelyk zyn, ofte ook die van de Overheid behooren geflraft te worden, al is het datze boetvaardigheid bewyzen, zullen zy nochtans van de gemeen-

Sluiten