Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

synode te Dordrecht Anno 15-78. 4^

Eenige particuliere Vragen, in dezelve Synode 1578 voorgemeld en beantwoord.

OF rnen gehouden is def Artikelen des Synodi te beveiligen met Getuigen,* zonder Schr.ftuure? De Broederen hebben hier op geant; woord, dat zulks nodeloos is, in zaaken die middelmatig zyn ofte in zaaken aangaande de ordre f maar andere zaaken zyn vfn de'sv nodus ingeflek, overmits zy gefundeert zyn op het getui*eniiTe air

tïurë Zr rerZUlkS tbegeerC' die ^ ^ getüigenWd Scbrif tuure, daar by voegen. 1

2.

Of de Artikelen des Synodi'moeten van de Magiftraat bevefl.Vt wor den? Daar is geantwoord, dat men aan de Magiftraat ve o IS Tal da zy haare authonte-t gebruike tot mtvoeringe der Artikelen vannee? dat zulks nood.g zal zyn tot welk een einde twee P,rfoonen zullen be-

TerteZ ^ ^ *^ met aan de Ed' ^etren laaten

3.

Wat nf"rrieu Die?aar doen ZaI» de*e,ke iö weigeringe valt zi2 zeiven de Claffifche order te onderwerpen? Antwoord! Me°n zal hem 1

ttTn!lt Part!Cui,ere Synod"s om zulks af te handelen ; en voons zal de Claffis eenige deputeeren, dewelke de Magiftraat weèzende der Rehgie toegedaan bengten, hoe biliyk en profytelyk zulke order en hoe noodrg dat het zy, dat zy dezelve handhaven. '

Of het den zoodanigen, dewelke door een wettig vonnis van den Kerkenraad of Claflis veroordeeld zyn, ten allen tydef wanneer zy wif Jen, vry is z:eh te beroepen op een hooger Vergadering? Antwoord Hier d,end men te onderfcheiden de oorzaaken omwelke f dat men tor]

r v.°fltber°ePu' W3nt indien het is ™n T*™ die met malkTnderen verfchil hebben het zal den Veroordeelden vryftaan zig £ teroewn zoo lange als de tyd duurd GO dewelke tuffchen de VergSefe en de boogere Vergadering op welke hy hem beroept, ten wareïaakè dat.de tyd veel te kort ware; indien dat een alleen veroordeeld is om

00 (Volgens andere Exemplaaren: tot de helft van den tyd) 5' 0f

Lil '

Sluiten