is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 !• Boek. E. V'yede Titel.

alle liaare Kerkelyke Goederen % beftaande. in Landeryen en Obligatien, aan het gemeene Land, te mogen cedeeren en overgeeven, als meede om kwytfchelding te mogen békoomen van dé reftanten van Verponding, op de. Kerkelyke Landen verfchuldigt, en dat in vervolg van tyd de Tractementen van den Predikant en Kofter, mitsgaders het onderhoud van de Kerken en het Predikants-Huis, ten laften van het gemeene Land moge werden voldaan op Ordonnantie, van de Heeren Gecommitteerde Raaden, te Hoorn refideerende; of anders zoodanige voorzieninge te doen en ordres te ftellen, als haar Edele Groot Mog, tot redding van haar deplorabele ftaat zullen, goedvinden. ,

En gelet zynde, dat door haar Edele Groot Mog. reeds op den 12 April 1754, in conformiteit van een gedeelte van het voorfz Advis, aan de Supplianten verleend is Oétroy om ten behoeve van. haare gecombineerde Kerken tot laften van dè Inen Opgezetenen by Colleéte door de Gaarders van des gemeeneLands Middelen op de Confumtie aldaar, onder een Cóllectloon: van vyf per. cent voor. haar ontfangft,.te mogen heffen, vorderen en ontfangen van ieder Ton Turf, twee Mandens voor een Ton gereekent, twee ftuivers, van ieder- vierendeel Bier een ftuiver, van ieder Stoop Wyn, Brandewyn en Genever, een halve ftuiver,.van het Beeftiaal van ieder gulden Impoft aan het gemeene Land betaald wordende, twee ftuivers; alles ten laften van de geenen die. dezelve Speciën inflaan, van ieder Zak Rogge, twee ftuivers, en van ieder Zak Tarwe drie ftuivers,. tot lafté van de Bakkers; voorts den tagtigften Penning van dé vafte. Goederen, welke onder gemelde Dorpen geleegen- zynde, getranfporteert zullen worden, tot lafte van den Köoper en Ver^ koop er ieder de helft, met autborifatie om tegen de onwillige Betaalders te mogen gebruiken het regt van parate executie, en daar toe de Gerechts-Boode te employeeren, mits alle twee jaa^ ren van haare Kerken reekening en verantwoording doende aan de Heeren Gecommitteerde Raaden in Weftvriesland. en het Noorder - Quartier..

' Hebben de Heeren van de Ridderféhap en Edelen , mitsgaders de.Gedeputeerden van de refpeétive Steden, uit den naam en van wegens Burgermeefteren en Vroedfchappen van. dezelve Steden* ,