is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van be Kerkelyke- Goederen. 245.

den, voorts geconfenteert en bewilligt, zoo als haar Edele Groot Mog. confenteereri en bewilligen by deeze, om boven de ordinaris fubfidie van een honderd en vyftig guldens als van ouds,. en vyftig guldens voor het waarneemen van de Combinatie,, voor eens te accordeeren aan de Kerk te Grofthuifen, een fubfidie van twee duizend vier honderd guldens, zoodanig egter,. dat de voorfchreeve fommen niet reëel betaald worden, maar in mindering koomen te ftrekken van de ordinaris en extraordinaris Verpondingen, welke dezelve Dorpen aan het gemeene Land fchuldig zyn; wordende de Heeren Gecommitteerde Raaden in Weftvriesland en het Noorder-Quartier geauthorifeert,. om. daar toe de nodige Ordonnantiën te depecheeren. -

M, Refolutie pan de Staaten van Holland, waar

by aan me van Berkenwoude ten behoeve van de Kerk, geaccordeert word twee Erfpagten en een Rente.- Den 13 November 1754.

IS geleezen het Advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden van den 12 deezer, hebbende, ingevolge en tot voldoening, van haar Edele Groot Mog. Appoinclement van den 14 Juny déezes jaars, geëxamineert de Requefte van Schout en Gerechtten, mitsgaders Kerkmeefteren van Berkenwoude, om daar by geallegeerde redenen verzoekende, dat haar Edele Grooj Mog. aan haar, in confideratie zoo van dé fchulden, waar in gemeldé 'Kerk vervallen is, als van de desaftres en ongelukken, aan dezelve Kerk, Tooren en Klok geleeden, op het exempel van andere Dorpen, gelieven te verleenen een jaarlyks fubfidie tot on- • derhoud van haar voorfz Kerk; als'meede dat haar'Edele Groot Mog. aan den Kofter en Voorleezer derzelve Kerke, als in het geheel geen Traclement genietende, en ook geen ander Emolument hebbende als voor het begraaven-der Döoden en het lui-dén van de Klok, het geen zedert tien jaaren niet meer had gerendeert als zes guldens agtien ftuivers in het jaar, een -jaarlyks ; Traclement tot zyn fubfidie gelieven toe te leggen.. Waar op gedelibereerd zynde7 is goedgevonden en :verftaanv,

Gg^ aas*