Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Heilige Schrift. £3

Ten welken einde Éxtract deezer Refolutie aan de au dmaris Gedeputeerden wegens deeze Provincie ter Gene rahteit, om zulks ter Vergadering hunner Hoog Mo? £ communiceren, zal worden gezonden, metlaft, om teVelyk te declareeren, dat haar Edele Mog. vermeinen dnr tot Pohticque Gecommitteerden, ten overüraan van welke deeze zaak zoude worden gereguleerd, behooren te worden yerzogt twee Heeren uit het midden der Vergadering van haar Hoog Mogende. ' vugaaeiinge

Onder ftond,

Accordeert met voorfz Regifter. j

Was getekend,

G. J. Blankerf.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan mits deezen te verzoeken de Heeren Gedeputeerden van dj Provincie Gelderland, welke zich op'het voorfz fubjeSnbg niet hebben verklaard, de Refolutie van de HQQrm StLtmhunnlPrincipaalen dienaangaande uittewerkem.

Ex^a f * de Kefoiutien van de Skaten

Generaal, omtrent de defpeclie van Ds. J. van den> December f7J^anderin& der ^m-Pfalmm.. Den 9;

TAE Heeren Gedeputeerden van de Provincie van Gèförfi,»J U hebben ter Vergadering ingebragt en laaten Teez^f^f/ folutie van de Heeren Staaten van hooggemelde ProvnSl"' haare Principaalen, raakende de. verandering Verbetering IX Rym-Pfalmen; volgende de voorfz. RefolStie te*ni%nZ

Extract

Sluiten