is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Predikanten.

201

maand Juny, met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit denPvaad van Staate en de Generaliteits Reekenkamer, geëxamineert de Requefte van . . . Calias, Weduwe van wylen Jean du Voifin, 'in leeven een der Capellaanen in haar Hoog Mog. Capel te Parys, daar by, om gealiegeerde redenen, verzoekende, dat het aan haar Hoog Mog., uit een ftnguliere gratie, behaagen moge aan haar te verleenen een byflag van eenige maanden Tra élement, boven het geen wylen haar gemelde Man, die op den 13. Mey 1780 was oveiieedeu, van den 12 Maart daar te voren, nog te goede had, of zóódanige fomme eens, ofwel jaarlyks een klein-Penfioentje, zoo als haar Koog Mog., naar mate van der Suppliante beklaagiyke omftandigheid, zouden oordeelen te behooren.

. Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, dat de Raad van Staate zal worden verzogt, om ten behoeve van de Suppliante te doen depecheeren de nodige Ordonnantie van betaaling van de drie maanden Traétement, waar in haar gemelde Man is overleeden, en dat in het verder of ander verzoek, by de voorfz Requefte gedaan, niet kan worden getreeden, en het zelve mitsdien van de hand te wyzen.

En zal Extraél van deeze haar Koog Mog. Refolutie gezonden worden aan den Raad van Staate, om te ftrekken tot derzelver narigtinge.

G. Refolutie van de Staaten Generaal, waar

by word afgeflaagen een Liefdegift aan de Gemeente te Hochfpeyer in de Paltz. Den 11 September 1761.

IS ter Vergadering geleezen de Requefte van Johan Georg Keichold, Predikant der Gereformeerde Gemeente te Hochm ipyer binnen de Graaffchap Leyningen-Hartenbergh, geleegen in het Keurvorftendom van de Paltz; houdende, dat de voorfz Gereformeerde Gemeente, bereids over hondert en meer jaaren hebbende gefolheiteerd , eindelyk voor eenige jaaren het «duk had gehad het vrye Exercitium Religionis by den Heere Graaf V. DEEL. B b van