is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o I. Boek. D. Vierde Titel

H. Extract uit het Regifier der Refolütien van

de Staaten van Holland? bepaalende het Zuidhollandfche Synode dit jiar te houden niet te Breda maar te Dordrecht. Den 6 April 1785.

IS geleezen de Requefte van Deputaten der Zuidhollandfche Synode, in plaats en op den naam van de Claffis van, Buuren;tQ kennen geevende, dat de Synodus Particüjaris van Zuidhol* land in dit loopende jaar 1785", naar ordre der Kerken, onder het goedvinden van haar Edele Groot Mog., zoude dienen gehouden te worden binnen de Stad Breda, verzoekende dezelve Claffis Synodaal, dat hun Edele Groot Mog. gelieven goed te vinden, dat de Synodus Particularis van Zuidholland in dit loopende jaar moge gehouden worden te Breda, op den eerften Dingsdag na den eerften Zondag in de maand July eerftkomende, zynde nu den 5 van de voorfz maand, en volgende dagen; ten zy hun Edele Groot Mog., uit hoofde van de, om Handigheden, in welke zig de Republicq actueel bevond, en die inzonderheid ook met betrekking tot de voorfz Stad Breda,reeds van influentie zyn, of onverhooptelyk meerder zouden kunnen worden, eene andere Stad, tot het houden van die Vergadering, gunftiglyk geliefden te bepaalen; en dat hun Edele Groot Mol». wyders regen dienzeifden tyd eenige Commiffariffen geliefden te benoemen' en af te zenden, .om in den naam en van wegens haar Edele Groot Mogende, de gemelde Chriftelyke Synodus by -te woon en.

Waar op gedelibereerd, en gelet zynde op de redenen, by de voorfz Requefte geaüegueerd, en dat de Stad Dordrecht de naaftvolgeilde is, daar het Synode zoude dienen gehouden te worden; is goedgevonden en verftaan, te permitteeren, dat de Chriftelyke Synodus van Zuidholland, dit jaar zal mogen worden gehouden' binnen de Stad Dordrecht op den eerften Dingsdag na den eerften Zondag in de maand July naaftkomende, •zullende zyn den 5 derzelver maand, en volgende dagen.

En is voorts goedgevonden en verftaan, tot Commiffariffen Politicq ckc. '•

Extract