Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136" L: Boek. D. Vierde Titel.

'TH. Refolutie van -den Hove van Holland, he*

paaiende de wys, op welke de Kerkenraadvan''sHage zich aan het zelve moet addrejfeeren. Den zi April ï.761.

Tf"\E Heer Prjefident communiceerde den Raade, dat zyn JLj^ Wel-Ed. de Gedeputeerdens van den Kerkenraad dezen morgen ten half twaalf had befcheiden ten Hoof, en verzocht voor af te weeten, het goedvinden van den Raade omtrent de Refolutie, die zy op lalt van den Kerkenraad gezegd hebben aan het Hof, by het prefenteeren van de Nominatie, en het verzoeken van Approbatie op dezelve, te zullen overgee* ven; of men die zal aanneemen, of niet.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan; dezelve Refolutie niet aan te nemen, en welgemelden HeerPras» fident te verzoeken, aan de Gedeputeerden van den Kerkenraad in naam van het Plof aan te zeggen, dat het Hof geene Refolütien van den Kerkenraad ontfangt, dan die het zelve requireert; dat,'. by. zoo verre de Kerkenraad'iets meer of anders aan het Hof heeft voor te dragen, als het prefenteeren van de Nominatie en verzoeken van Approbatie op dezelve, zulks haar vry ftaat;, by Requefte, Remonftrantie of andere Supplicatie, in termen van Requefte, Remonftrantie of andere Supplicatie, in termen van refpect en modeftie te doen, wanneer het Hof niet zal nalaaten daar öp alle behoorlyk reguard te nemen; en niet verwagt, dat de Kerkenraad ooit weder zal tenteeren aan den Hove 'Rejolutien te prefenteeren, dewelke het Hof niet van haai* heeft gevordert.

En dat boven dé voorfz aanzegging Copie dezer Refolutie aan den Kerkenraad zal worden toegezonden, ten einde dezelve precifelyk zoude mogen worden geinformeert van het begrip van den Hove in dezen, en van haare pligt, en om die voorts -te regiftreeren in het Regifter der Refolütien. van den meergemelden Kerkenraad,

Sluiten