Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i6 Vervolg op het Vyfde Deel.

H Refolutie van de Staten van Holland, over de

Rantfoenpenningen, ten voordeele der Diaconie yan ter Heide, 16 January 1788.

OP verzoek der Diaconen van de Gereformeerde Gemeente van ter Heide, is goedgevonden en verftaan, den Ontfanger van de Gemeene Lands Middelen te Delft, nu en in der tyd te authoriferen en te gelaften, om van nu voortaan, aanvang nemende met den jaare 1788, aan de Diaconen van de Gereformeerde Gemeente te ter Heide, uit te keren de oortjesgelden van het Rendement der Middelen, welke over het voorfz. Dorp bevonden zullen worden ieder jaar ontfangen te zullen zyn, op den voet en wyfe, als fulks by H. Ed. Gr M Refolutie van ia Mev i7so is bepaald, met qualificatie op de Heeren Gecomm. Raden om aan deze Refolutie de noodige executie te geven.

C Van de Kerkelyke Perfoonen, byzonder Predikanten.

I. hier te lande.

H j)y Refolutie van de Staten van Holland,

12 January 1786

Is die van Hevkop met Boeykop, Lexmond met Achthoven* jfflSfl . ^oor 10 jaaren fubfidie gegeven tot rigtige betaling hunner Predikanten. « •

n £y Refolutie van de Staten van Holland,

; ' 22 Aug. 1786

To OD de Requefte van den Kerkenraad der Waalfche Gemeen-

^„f $8$ ll-X^É bepaalden ouderdom v».£

Sluiten