Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 Vervolg op het Vvfde Deel.

vermenigvuldigd, en dus op hun niet van applicatie kan zyn H. Ed. M; Refolutie en Reglement van 30 Auguftus 1734. f»

Dat boven dien H. Ed. M, wel meer zouden gewoon zyn aan Adjuncten of Succefleurs van Emeriti het volle Traétement toe te leggen en onder anderen nog onlangs aan den Succefleur- van den Emeritus Predikant Bruining het volle Traétement hadden geaccordeert.

Verzoekende derhalven, dat H. Ed. <M aan hun als Succefleurs van Predikanten die 50 jaaren gediend hebben, gelieven, te accordeeren het ordinair Tractement hunner gecombineerde Gemeentens ter fomma van fes honderd vyftig guldens, behalven huyshuur en clallicale gelden , in te gaan met den aanvang van dit lopende .quartaal, en daar van acte van betaaling te depêcheeren.

Waarop gedelibereerd en in achting genomen zynde, dat, wanneer aan een Predikant, die gedurende 50 jaaren den dienft heeft waargenomen, buiten zyn koften wordt toegevoegd een Adjunct, zoodanig Adjunct doorgaans verpiigt is den gantfchen dienft waar te nemen, en zich weinig of in het geheel geen hulp kan beloven van den geenen aan wien hy is geadjungeerd: dat boven dien de voorbeelden niet menigvuldig zyn, dat Predikanten vyftig jaaren gediend en om die reden Adjuncten verkregen hebben ; zoo dat uit de inwilliging van dit verzoek niet veel bezwaar voor den Lande te wagten is; Is goedgevonden en verftaan, dat aan de Supplianten derzelver verzoek zal worden geaccordeerd, en aan hun het volle Traétement toegelegd, te rekenen van 1 January dezes jaars; dat ten dien einde zullen worden ingetrokken de aétens van vierhonderd en vyftig guldens, den 23 Auguftus 1787 ten behoeven van den eerften Suppliant, en den 16 July 1784 ten behoeven van den tweeden Suppliant gedepécheerd, en in plaats van die, twee andere opgemaakt, ieder ter fomma van zeven honderd en vyftig guldens.

En is by deze gelegenheid teftens gerefolveerd, dat van nu voortaan aan de Adjuncten van Predikanten, die vyftig jaaren den dienft hebben waargenomen, zoo wel als aan die geene zelve, aan dewelke zy zyn geadjungeerd, zal worden goedgedaan van u i m . jain osfi . ';p/ : ■ - - tav '- b m-b&ïotfÈ

(0) Zie ii. p. 6x6.

Sluiten