Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404

HISTORIE

II. Bobs i.

HOOFDST VI.

Afd. 1465.

ten befchermheer Pius den Tweeden , welke te Ancona overleedt, en in het Jaatft. van Oogftmaand door Pauwel den Tweeden, een Venetiaan, opgevolgd werdt. De kjning trok te dien tyde met zyn leger in het gebied van Abruzzo , en beroofde het gedacht van Landola van deszelfs landen. Op zynen tocht derwaard, nam hy den prins van RoJJano in verzekering, en zondt hem gevangen naar Napels. Vermits deze behandeling eene volflagene fchending was van het verdrag, welk Ferdinand met hem gefloten hadt, vluchtte Picininus, welke tot prins van Sulmo verheven was, ten einde een gelyk onheil te vermyden, naar Milaan, alwaar hy met veel achting ontvangen werdt, en met des hertogs natuurlyke dochter trouwde. Hy werdt, in den volgenden zomer overgehaald om naar Napels te keeren, doch werdt, benevens zyn zoon, en eenige weinige anderen, nadat hy by zyne eerfte aankomft met veel eer.bew}Tzingen ontvangen was, door den koning gevangen genomen. Ferdinand verfchoonde zich wegens deze handelwys by den hertog van Milaan, onder voorwendfel, dat Picininus eene nieuwe zamenzweering vormde. De hertog was echter over cie verbreeking van des koningswoord, zodanig verftoord, dat hy aanftonds zyne twee zonen, welke reeds op hunne reis naar Napels waren , in gezel fchap van Ferdinand des konings zoon, en verzeld van zes honderd ruiters, bevel zondt, om met hunne zufter Hippolita niet verder voort te trekken, voor dat zy zyne nadere beveelen zouden ontvangen hebben ( d). Hy zondt ook een ander zyner zonen, als gezant, aan den koning, om voor zyn fchoonzoon te fpreken, doch Picininus was voor deszelfs aankomft overleden, hebbende zich zeiven, volgens het voorgeven, 't welk de koning liet uitftrooyen, by ongeluk door een val uit een venfter van het kafteel om het leven gebracht.

Of

f£) Vita Sforz. ut fupra. Giorml. Napol.

Sluiten