is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van NAPELS. 48S

ten bouwen om denzelven daarin te ontvangen, en werdt het zelve dan ook onder het beftier van Fontana begonnen; doch de êraaf werdt middelerwyl door eene ziekte overvallen, waaraan hy, na verfcheide maanden gekwynd te hebben, op den dertienden van Wynmaand, in het derde jaar zyner regeeringe, overleedt. Terwyl hy ziek was ontving hy een koninglyk gefchrift, waarby het ftedehouderfchap van het koningryk aan zynen zoon Don Francisco de Caftro, een jongman van drie en twintig jaren gegeven werdt; dezelve behieldt het beftier achttien maanden lang, en werdt met de verdediging van het koningryk tegen de 'Jurken, welke in Kalabrië geland waren, en Reggio 'geplunderd hadden , bezig gehouden (g>

In Bloeimaand van het volgende jaar kwam Don Juan Jlfovlo i inent ei d''Erena, graaf van Benevento, als onderkoning te Napels. Hy lag zich aanflonds met grote vlyt toe om de misbruiken in de rechtbanken te hervormen, in het byzonder met betrekking tot lyfftraflyke zaken, en het alle pleitgedingen van dat foort, welke langen tyd in de hoven der provinciën langdurende geweest waren, naar Napels overbrengen , alwaar het vonnis tegen de fchuldigcn, naarmate van derzelver misdaden, zonder uitftel, ungefp oken werdt. Dewyl hy de kwaaddoeners ook zelfs uit de gewyde fchuilplaatfen deedt halen, hadt hy welhaast gefchillen met Rome over de kerklyke vryheden. Hy vondt zich ook genoodzaakt om de onderdrukkingen der Napi litanen te vermeerderen, door dezelven nieuwe fchattingen op te leggen, aangezien de eifchen van liet hof van Spanje vry dringende waren, en geftadig herhaald werden. Hy ftelde dienvolgende eene nieuwe belasting op het ooft, waardoor het volk zeer misnoegd was, zo dat het zelve een opftand dreigde. De zelfs klachten vermeerderden door een nieuwen im post op het zout, en door den ftilftand van den koophandel,

U) Idem, ut fupra. Thuan. Hift. I CXXVll. Europ. Hist. X. Deel. II. Stuk. . Pp p

II. Boek. I.

Hoofdst! VI{. Afd.

Deszelfs dood. 1601.

Hy worde door den graaf yin ISenevento opgevolgd. 160Ó.