Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan NAPELS. 523

was zeer flecht van krygsbehoeften voorzien, en hadt niet meer dan vier, of volgens fommigen, vyfduizend krygsknechten aan boord ; echter werdt dezelve voor de fteun en het bolwerk hunner heerfchappv aangezien, als zynde gefchikt tot een breidel voor de twee waggelende koningryken, en om daarenboven Portolongotïe, en Piombino weder uit handen van de Franfchen te bemachtigen. De prins hadt dienvolgende de hoedanigheid van algemeen ftedehouder in Italië verkregen (q). Hy was zeer genegen om den zachten weg in te flaan, doch, alzo de onderkoning oordeelde, dat zyne wraaklust daar door verydeld zoude worden, overreedde dezelve hem ongelukkig, dat hy moest blyven aandringen, dat het volk de wapenen moest nederleggen, eer hy in Napels kwam, hopende , dat hy door dat middel weder aanleiding tot het hervatten van nieuwe vyandlykheden ^even, en vervolgens in ftaat zyn zoude om de muitelingen door geweld te beteugelen. De hertog gebruikte ook zyne zendelingen in Napels, om het volk te doen geloven, dat Don Joan hen zocht te overvallen, en een voornemen hadt om de flad te verdelgen. Verm'ts derhalv'en het volk aandrong om een vergelyk op fcïllyke voorwaarden aan te gaan, befloot men op raad des onderkonings drie duizend krygsknechten van de vloot des onderkonings aan land te zetten, welke met die m de fleden en kasteden, een getal van elf duizend mannen zouden uitmaken, en in ftaat zyn om een alge. meenen aanval in de onderfcheide wyken der ftad te doem welke te gelyk met het kanon uit de kasteelen en van de vloot zouden befchoten worden. Deze trouwloze onderneming werdt, op den vyfden van Wynmaand, op eene wieede wyze ter mtvoeringe gefield, want de Spanjaarden tasteden de posten der muirelingen met grote woed< aan, en brachten mannen, vrouwen en kinderen zonder on

der

fq-) Vide auct. fup. citat. Mem. de Guife. Misfon voyage dltalie Lorldan. Repub. de Naples.

Ttt 2

II. Boek I.

hoofpst. Vil.

Afd,

Hy wordt

door den onderkoningwer gehaald o n geweld tegebrvi' ken.

Sluiten