Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRISCHE LUCfitTVËRHËVELINGEN. $

bij de Elettrifche ontlaading: de vonk van een geëlectrifeerden Conduöor fpringt op veel verder afftand af, op een metaalen, dan op een houten geleider, fchoon dat gedeelte van hun beiden, het geen tegen over den Conduöor gehouden wordt, dezelfde gedaante en eene even effene oppervlakte hebbe.

3. ) Gelijk de Blixem het hout der Gebouwen, Schepen of andere brandbaare lichaamen aanfleekt, even zoo worden ook verfcheide brandbaare ftoffen, (en zelfs het hout volgens Dr. Franklin,) door de Ele&rifche ftof aangeftoken.

4. ) De Blixem fmelt metaalen, welken te dun zijn om een onbelemmerden doorgang te geeven. Wanneer de ontlaading van eene fterk gelaadene flesch of van eene batterij , door een dun metaalen plaatje, of door dunne koper- of- ijzerdraaden gefchiedt, zoo worden zij insgelijks door de doordringende Eleörifche ftof gefmolten.

5. ) De Blixem doorboort, fplijten vergruist de lichaamen, welken hij doordringt: wanneer zij naamelijk geene goede leiders zijn, zoo flaat hij gaten in muuren, of fplijt dezelven; hij fplijt de masten van Schepen en flaat dezelven dikwijls in honderden ftukken,; of brengt andere foortgelijke uitwerkfels te weeg. Het is bekend , dat men bij de ontlaading van fterk gelaadene flesfchen of batterijen, verfcheide lichaamen, als Papier, Hout, Glas of glasachtige lichaamen en anderen, welken geene goede leiders zijn, door den doorgang der Elearifche ftoffe, insgelijks doorbooren, fplijten en vergruizen kan.

6. ) De Blixem en de ontlaading der Elearifche ftoffe hebben een foortgelijken invloed op het Dierlijk leeven: De Dieren kunnen door Ele&rifcbe ontlaadingen, even ah door den Blixem, gedood worden. — De Blixem heeft fomtijds blindheid veroorzaakt; zoo is ook eene Duif, welke Dr. Franklin, door den fchok, wilde dooden , blindgeworden. — En gelijk de Elearifche fchok dikwijls verlamdheid geneezen heeft, zoo heeft men ook' voorbeeld

VI. Deel. B den,

Sluiten