is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelyke wysbegeerte te Rotterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 VERHANDELING over de

het bord dient ten dien einde, in 't midden ter breedte van twee duimen, omtrent eene halve lijn diep, te zijn uitgehold. Men hange dan het bovenbord op die hoogte, dat deszelfs koperen knop een halve of drie vierden duim van het water af is, en vereenige hetzelve met den Conductor eener fterkwerkende Electrizeerrnachine, terwijl er van het onderbord eene ketting tot op den grond af hange, zoo zal men het water van het onderbord in eene kegelvormige gedaante naa den knop van het bovenbord, welke het laagste gedeelte van eene daar boven hangende wolk verbeeldt, zien oprijzen, evengelijk men dit bij de hoozen gebeuren ziet.

De Dwarrelwind.

§34- Men ziet zomtijds van den grond het ftof of zand, ftroo of andere Iigte ftoffen, en zelfs lichaamen van meerdere zwaarte, gelijk het linnen van de Bleeken, in de lucht oprijzen. Dit uitwerkzel heeft men gemeend door twee tegen elkander aanwaaijende winden veroorzaakt te worden, en men noemt het daarom een Dwarrelwind, of wervelwind, fchoon 'er zomtijds weinig of geen wind mede verzeld gaat.

Dat dit verfchijnzel (ten minften zomwijlen) een Eledtrisch uitwerkzel zij, leert ons de naauwkeurige waarneeming eens Dwarrelwinds van den Heer Wilke, welke ik, vermits zij de Electrifche oorzaak van dit verfchijnzel zoo duidelijk aantoont, in zijn geheel zal overnemen.

5, Op den 20 Julij 1758, 's namiddag ten drie uuren, zag „ hij eene groote menigte ftof van den grond oprijzen, het „ veld, en een gedeelte van de plaatze, daar hij zich bevond,

bedekken. 'Er was geen wind, en de ftof bewoog zich lang„ zaam naa het Ooften, wanneer 'er zich eene groote zwarte „ wolk opdeed, welke, toen zij bijna vlak boven zijn hoofd )} was, zijne toerusting pofttif Eie&rizeerde, en dat wel tot zulk

«een