is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelyke wysbegeerte te Rotterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRISCHE LÜCHTVERHEVELINGEN. 7r

* een trap, als hij ooit door de natuurlijke Eledriciteit was ae„ waar geworden. Deze wolk trok vlak door zijn zenitb, en „ dreef langzamer hand naa het Westen. De ftof volgde haar, „ en geduurig hooger en hooger oprijzende vormde0 zij eene „ dikke kolom, in de gedaante van een Suikerbrood, die zich „ ten laatften met de wolk fcheen te vereenigen. Op eenigen „ afftand van deze kwam in dezelfde ftreek eene andere wolk] » verzeld van eenen langen ftroom kleindere wolken, met meer „ fnelheid dan de vorige, aandrijven. Deze wolken Eledrizeer„ den zijnen toeftel op eene negative wijze, en toen zij de pofi„ tive wolk naderde, zag men een Blixemftraal fchieten door de „ wolk van ftof, de pofitive wolk, de breede negative wolk, „ en zoo ver het oog kon reiken, door de geheele fchakel „ van kleindere negative wolkjes, welke dezelve volgden. Hier„ op verfpreiden de negative wolken zich hoe langer hoe meer, „ en veranderden in regen. De lucht was toen van alle ftof ,, gezuiverd (*) ". Het blijkt uit deze waarneeming onwederfpreekelijk, dat het aantrekking vermogen van de Elearifchewolk de oorzaak van den Dwarrelwind geweest zij.

Men kan ook een Dwarrelwind bij eene Eledtrizeermachine eeniger maten naarbootzen, wanneer men de beide koopere plaaten, welke bij den gewoonen Eleftrifchen toeftel tot het aantrekken en afftooten van ligte lichaamen gebruikt worden, op vier,., vijf of zes duimen afftand ftelle, naar mate de Eleörizeermachine min of meer werke, en men op de onderfte plaat een hoopje zand legge. Dit zand ziet men oprijzen, en zomtijds ook eene kringswijze beweeging aanneemen, even als bij Dwarrelwinden.

L~ -.\ .. ; \ : s'i ~'r ' V , 1 . 1 : '?J&'b - 1 • Met

(*) J. G. Wilke, Difputatio Pbyfica Expmmentalis de EltEtricitatibus Contrariis, . Rojtocb 1757» pag. J42.