is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelyke wysbegeerte te Rotterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING over de

Het Noorderlicht*

§ 35. Het Noorderlicht is zeer waarfchijnlijk Electrifche ftof, welke zich in 't hooge en ijle gedeelte van den Dampkring verIpreidt. Deze ftelling is geene losfe gisfing: zij is op verfcheiden proeven en waarneemingen gegrond.

1. Wanneer de Electrifche ftof door Lucht gaat, welke tot een zekeren trap verijld is, dan maakt zij ftraalen en flikkeringen, welke aan het Noorderlicht zeer gelijk zijn. Door 'er meerder of minder Electrifche ftof gelijktijdig te laten doorgaan, kan men zelfs de onderfcheidene kleuren, onder welken zich het Noorderlicht op onderfcheidene -tijden vertoont, volkomen naarbootzen.

2. Men heeft waargenomen, dat de Lucht ten tijde van het Noorderlicht zomwijlen eene buitengewoone Electrifche kracht bezit , en dat ook de Electrizeermachines ongemeen fterk werken (*).

3. In de Noordelijke Landen, waar het Noorderlicht fterker is, hoort men dikwijls bij de uitfchieting der ftraalen een aanmerkelijk geruisch, gelijk aan dat geen, het welk men in eenen minderen trap bij de ftraalswijze uitfchieting der Electrifche ftof uit fterk geëlectrizeerde lichaamen waarneemt.

4. De Verandering in de Miswijzing der Kompasnaalden ten tijde van het Noorderlicht moet, naar mijn inzien, ook als een bewijs van deszelfs Electrifchen aart worden aangemerkt: vermits men weet, zoo door de waarnemingen van den invloed van den Blixem op de Kompasnaalden, als door de Electrifche Proefnemingen op dezelven in 't werk gefteld, dat de wijzingen der Kompasnaalden door den invloed der Electrifche ftof veranderd worden.

De

(*) Pbilof. Tranf. Vol. LIK. pag. SS.