is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen. Of Nederlandsche insecten, naar hunne [...] byzonderheden [...] beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%i N A C H T . V L I N D E R S,

ook hetzelve zich niet (wanneer het van de vryheid beroofd is) van 'alle derzelver byzich hebbende Eieren ontlast, echter genoegzaam altoos (ten minften is het by my nooit anders gebeurd) ongelykelyk veel meer dan maar vier Eiè'ren legd.

5- 7-

Wat zoude toch hebbe ik verfcheidene maaien gedacht, hier wel de Oorzaak van zyn, dat een Wyfje, als by voorbeeld het bovenbefchreevene , in gezelfchap van verfcheidene Manneljes, zich van maar zeer weinig Eiè'ren ontdoed , en welken dan nog daarenboven , zo als door den Tyd blykt, onbevrucht zyn ? naar alle waarfchynlykheid deze: doch ik geeve myne gedachten om beetere. Ieder Vlinder-Wyfje , en wel in 't byzonder die der Phalcena of Nacht .Vlinders , gevoeld zich ten eerften na deszelfs te voorfchynkooming uit de Pop, geprangd of gedrongen omEiè'ren te leggen ,maar houd als 't ware deze drift om te leggen teegen of op , tot 'er Tyd toe, dat hetzelve eerst met een Mannetje gepaard heeft, doch veele Soorten , dit paaren niet willende doen, in eenen beflootenen of gevangen zynden Staat, zo komt het myn's erachtens hier van daan , dat alsdan een zodanig op. geflooten of gevangen zynde Wyfje, derzelver Eiè'ren, zo lang by zich behoud, als hetzelve Haar maar eenigzims mogelyk is, doch eindelyk, om zo te fpreeken , door den Tyd derzelver krachten voelende verminderen , kan het zich het Eièr leggen niet langer tegenhouden , maar moet zich om zo te fp-eeken tegen wil en dank , ten minften van eenigen derzelven ontdoen, uit welke Eiè'ren alsdan nimmer jonge Rupfen zullen voortkoomen , dewyl dezelven onbevruchc ivaren, na het leggen dezer als 't ware doode Eiè'ren, volgd alsdaa ook niet lang daar na , het fterven van de Vlinder zelfs.