is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen. Of Nederlandsche insecten, naar hunne [...] byzonderheden [...] beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7a NACHT-VLINDERS, gentlyk niet naauwkeurig genoeg naargegaan, dewyl ik dezelven niet van de overigen afgezonderd hebbe. Wederom andere van myne Rupfen, Fis. 8. waren van kleur en teekening, eeven gelyk Fig, 8. op Tab. XP~III. zynde ^^bynaar Oranje of Kaflanje kleurig van Lyf, met vier bleek geele RugBorftels en een graauwe Staart • Pluim, de infnydingen der Ringen, tusfchen de Borflels, fluweel zwart, kunnende men de neegen witte Luchtgaaten, aan deze donkeren van kleur, zeer duidelyk waarneemen. Men ziet nu ook tcffens, dat de vermeerdering van het getal der Borflels op den Rug, by iedere verandering van Vel, aanneemd, want na de tweede vervelling, hadden de Rupfen twee volmaakte Borflels op den Rug, na de derde bynaar drie, na de vierde verwisfeling van Huid, volkomen drie, en na de vyfde of laatfle, vier volmaakte Borflels. De Staart - Borflel, of Staart-Pluim, hoe dat men het noemen wil, was op verre na niet van eene en dezelfde gedaante by alle Rupfen, want daar dezelve by zommigen voor over helde, boog zy integendeel wederom by anderen naar achteren, of flond recht overeinde,insgelyks was de kleur, telkens verfchillende van de overige Hairen der Rups.

§• 4-

In het begin van de Maand Odlober deszelfden Jaars, begonnen myn© Rupfen, de eene voor, de andere na, zich intefpinnen, verkiezende hiertoe of eenige ruigte van Bladen, alwaar zy alsdan Haar Spinfel tusfchen maakten, of de eene of andere Hoek der Vlugt, waarin ik dezelven had, Fig. 9. zynde de Afbeelding Fig. 9. vervaardigd naar een Spinfel, het welk voor een groot gedeelte tegen een Blad aangefponnen was geweest, en waar

van