Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ji BEKNOPT TYD REKENKUNDIG BEGRIP de* ALGEMEENE GESCHIEDENIS ■

ITALIËN, en ha treheele WeAer - Ryk. Het O O S T f kt

veel goeds beloofde, [x.le het Oosten ,] overlydt de nieuwe Vorst, in wiens plaatfe door dc Oosterfche troepen tot Keizer ver-

De Duitfchers, en andere Barbaaren, van alle kanten invallen in het Ryk doende, vinden de beide Keizers raadzaam, de zorg van het gebied te verdeden. Valentinianus behoudt voor zig het Weser-Ryk, zynde lllyriën, Italiën, Gaulen, Spanjen, Britanniën, en Africa; en laat aan Valens het Oosten, behelzende Thraciën, Afia, en Egypten. Valentinianus vestigt zynen zetel te Milaan, en Valens te Conftantinopolen.

Valentinianus legt zig toe op de verbetering van liet Financie-weezen, en fchryft eenige nieuwe belastingen voor, van welker beraaling de Geestelykheid zelve niet verfchoond wordt. Schoon fterk het regtzinnige geloof toegedaan, betoont hy zig zeer verdraagzaam in het ftuk van Godsdienst. De twee Vorsten maaken gezamenlyk verfcheidene uitmuntende wetten en inftellingen; onder anderen die, waarby eenige voornaame lieden in iedere plaats benoemd worden tot befchermers der behoeftigen en zwakken.

366.

De Duitfchers, in het vorig jaar weder een inval in Gaulen gedaai hebbende, zendt Valentinianus een Leger tegen hen, met dat voorfpoedig gevolg, dat zy tot driemaal toe"de neerlaag krygen, en voorts in bedwang gehouden worden. De Romeinen, reeds merkelyk van hunne oude grootheid verbasterd, ontëeren hunne overwinning, door een der Duitfche ,Vorften op te hangen.

Paus Libenus overlydt. Men kiest ia deszelfs plaats

damasus, 36. Paus.

De Diaken Urfinus weet zig een aanhang te maaken, Vraardoor hy zig zelvcn tot Paus doet verkiezen. De beide partyën vatten de wapenen op, tot groot cproer en ergernis in Romen» Urfinus, zig den zwakften bevindende, wykt met de -zynen in een tempel, alwaar hy door de onmstig8en der andere party wordt aangetast; het geen aan 130.

menfchen het leven kost. De Stadvoogd van Romen ftilt

die onlusten , door Urfinus, uit 's Keizers naam , in ballingfcbap ie zenden; doch die onrustige man, zedert zyne aanfpraa .lh gediurig hernieuwende, berokkent der Kerke veel moeite, tot dat hy in 381. voor altoos uit Romen gebannen werd.

Valentinianus Wo dt gevaarlyk ziek; zo dat men reeds veele beweegingen begint te maaken over het benoemen van eenen Opvolger. Dc Keizer, herft ellende, neemt hierop het befltut, om zynen Zoon Gratianus tot Ryksgenoot aan tc neemen. Hy zendt den beroemden Veldheer Theodofius,

Vader

VALENS.

De nieuwe Keizer, afkomftig uit Pannoniën, uit een laag gefiagt, doch door de dapperheid en verdienften van zynen Vader Gratianus in groot aanzien gebragt, was zelve tot den rang van een Bevelhebber geklommen, en in veele opzigten den Troon niet onwaardig, fchoon al te zeer overgegeeven aan geftrengheid, en niet vrv van gierigheid. Hy deelt het Ryksgebied met zynen Broeder

VALENTINIA NUS I

Een man, meer of min mismaakt van lichaam, en van een laag karakter, lchoon niet geheel zonder bekwaamhecden Een yverig voorftander der Arriaanen zynde, vervol-n hv ten ftrengiten allen, die niet van deezen aanhang zyn. *

365-

Valens, vemeemende dat de Perfiaanen weder beweeein gen beginnen te maaken, begeeft zig in perfoon met eenige troepen naar Syriën. Geduurende zyn afweezen maakt zekere Procopius, een verre Nabeftaande van Julianus en die zig zedert deszelfc dood fchuil gehouden had , door heimelyke omkoopingen en list, zig meester van den troon en de Stad Conftantinopolen; wordende aldaar openlyk als Kei zer mtgeroepen. De lafhartige Valens wil terftond het gebied opgeeyen, doch zyne Vrienden weerhouden hem Hv zendt een Leger tegen Procopius, die reeds in Afia Gerukt was, en in den beginne eenige voordeden behaalt; doch opgeblaazen door zyn geluk, zig zo onbetamelyk gedraagt' dat vcelen hunne geneegenheid van hem aftrekken, en dé zyde van Valens kiezen.

$66.

Procopius, door zyne eigene Bevelhebbers verraaden, vertest twee groote vddllagen, en neemt de vlugt; doch hv wordt opgefpoord, en op last van Valens onthoofd Driehonderd West-Gothen, hem te laat ter hulpe gezonden, worden door de troepen van Valens omcingeld, en krvgsgevangen gemaakt. Hun Vorst Athanarik eischt hen té nf" doch te vergeefsch; waarop hy zig ten oorloge toebereidt. Deeze Gothen, uit het tegenwoordig Zweeden atkomftig en m twee takken, Oost- en West-Gothen, verdeeld waren eene eenvoudige, braave, doch inzonderheid krvgshaftige Natie, en hadden zig in Daden [het- tegenwoordig Waïlachyen,] neergezet, van waar zy van tvd tot tyd het Roomfche Ryk ontrusteden; zo dat men zelfs genoodzaakt geweest was, deeze lastige onverhoedfche invallen voor eene jaarlykfche fiunme gelds, of fchatting, af te koopen.

367.

Valens maakt groote toerustingen tegen de Gothen, en trekt^ met een fterk Leger over den Donau, om de grenzen aes Ryks aandien kant te beveiligen; doch de zwaare ovemroomrngen dier Rivier verhinderen hem, om in dit en het volgend jaar, iets bemsfencbr uit te voeren. — Intiufen begunftigt hy de Arriaanen op alle mogelvke wvzen en ztndt aile de regtzinnige Bisfchoppen. in ballingfchap,

waar-

Naauwelyks verkoozen zynde, willen de Soldaaten hem noodzaaken een Ryksgenoot te benoemen; doch , zvne hoooï waardigheidgrootmoediglykhandhaavende, verklaarthvrond mt, fchoon anderfins daarvan niet afkeerig, zig niet té willen laatendwingen. Kort daarna, minder de belangen van het Rvk dan ae grootheid van zyn gefiagt behartigende, benoemt'hv tot Ryksgenoot zynen jonger Broeder '

Na eene korte nisfenregeering wordt eenpaariglyk door het Leger tot zyn Opvolger uitgeroepen

Sluiten