is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt tydrekenkundig begrip der algemeene geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«6 BEKNOPT TYD REKENKUNDIG BEGRIP ns r ALGEMEENE GESCHIEDENIS,

ENGELAND, ScAotlmd tn Urlmi, FRANKRYK. SPANTEN

5S>Ï' ajfl stt

Athalarik overlydt, en wordt opgevolgd door zynen Zoon Adelfrid, zevenden Koning van Northumberland, cn tevens van Dein, [zie 588,] welk Ryk hy met dat van Northumberland verëcnigt, en dus de vermogendfte wordt van alle de Saxifche Vorsten. Verfcheidene overwinningen op de Schotten en Pieten behaald, en den fchrik zyner wapenen onder die woeste Volkeren verfpreid hebbende, dreigt hy insgelyks den Britten in hunne fchuilplaatfen aan te tasten Deezen verzamelen alle hunne magt by Chester, welke plaats' door Adelfrid belegerd wordt. Niet verre van daar was het vermaarde cn mtgeltrekte Klooster van Bandor, waarin meer dan z,ooo. Monniken van het werk hunner handen leefden Twaalf-honderd van dezelven voegen zig by het Britfchè Leger, om de ftrydenden aan te moedigen. Adelfrid, op zyne vraag wie deeze heden waren, ten antwoord gekreegen hebbende, dat zy alleen in het Leger waren, om tegen hem te bidden, zo verklaart hy , dat ze dan ook vyanden zyn, en vaardigt een gedeelte zyner troepen af, om hen allen om het leven te brengen; het welk den Britten zulk een klink aanjaagt, dat Adelfrid hen met weinig moeite op de vlugt dryft, waarna hy Chester inneemt, en het Klooster van Bandor laat flegten , zonder voor het overige de Bruten verder te ontrusten. 0

593-

Ceaulin overlydt, en wordt opgevolgd door zynen Neef Cearlik , vierden Koning van Wesfex, en tevens van Susfex.

594-

_ Crida overlydt. Zyn Zoon Wibba te jong zynde, om lig in het bezit van zyns Vaders Staaten te handhaaven maakt de Koning van Kent, Ethelbert, zig van Mercia meester ; doch, eindelyk befpeurende , dat de overige Saxifche Vorsten nayveng waren over zyne toeneemende grootheid en reeds eenige aanflagen tegen hem begonnen te vormen' heeft hy de voorzigtigheid van het Ryk, echter onder zeer harde voorwaarden, weder te geeven aan den wettigen erfgenaam , Wibba, tweeden Koning van Mercia.

596.

Niettegenftaande de meeste barbaarfche Volkeren reeds voor lange den Chnstelyken Godsdienst hadden aangenoomen ; waren de Saxers, als van het overige gedeelte der waereld als afgefcheiden, nog fteeds het Heidendom toegedaan gebleeven ; doch de beminnclyke hoedanigheeden van Ethelberts Gemalmne, Bertha, eene Dogter van wylen den Franfchen Koning Charibert, hadden haar eene algemeene achting verworven, en den Koning, nevens een gedeelte zyner onderdaanen, gunstige gedagtcn ingeboezemd voor het 1 Christendom, t welk die Vorstin belydde. Bertha, deeze ■ gevoelens beftendig leevendig gehouden hebbende, geeft daarvan kennisfe aan Paus Gregorius, die terftond veerti" Bene«üctyner Monniken, onder het geleide van den vermaarden Augustinus, naar Engeland zendt, om het werk , door de Koningin zo gelukkig aangevangen, te voltooijen. Augustinus ■ predikt het Euangehe met zo veel vrugt, dat Ethelbert, en : verre de mcesten zyner onderdaanen , bewoogen worden , i ©m zig te laaten doopen. Ter belooning zyner diensten i

wordt

vreede tusfen de beide Volkeren ge- uGAL.

floten wordt, [zie italiën.] en het Catholyke ge-

De Graaf van Bretagne, door Fre- loof, door den Ko-

degonde aangeflookt, vat de wape- ning, de Grooten, en

nen op tegen Gontran, die hem fpoe- de Geestelykheid, on-

dig weder tot onderwerping brengt, dertekend enbekrag-

tigd wordt Voorts

593- doet hy een ander

t- „, , , . , Concilie te Narbonne

Gontran overlydt m hoogen ou- famenkoomen, waar-

derdom Zyn zagtzmnig karakter, in dezelfde plegtigkeid

en inzonderheid zyn eerbied voor de gefchiedt, ten opzigte

Geestelyken, en liefdaadigheid om- van zyne Staaten ia

trent Kei-ken en Kloosters, hebben Frankryk, en tevens

™°P'cnl^^«ï«m ^oen eenige merkwaardige ftellen. Zyn Neef Childebert, door fchikkingen gemaakt hem tot zynen opvolger benoemd, " wor

verëemgt de Ryken van Bourgondiën

en Orleans met dat van Auftrafiën. Fredegonde herneemt al het gezag in de Staaten van haaren Zoon; en, by haare ondeugden groote bekwaamheeden bezittende, verflaat zy door eene krygslist een fterk Leger 't welk Childebert tegen haar gezonden had. '

594-

Niet te vreeden, met haaren Vyand deeze nederlaag toegebragt te hebben, beweegt zy den Graave van Bretagne andermaal om de wapenen op re vatten, en, haare troepen met hem verëenigende, behaalt zy wederom eene groote overwinning op Childebert.

595-

De Warners, eene kleine Duitfche Natie, naauwelyks in de gefchiedenisfen bekend, en het tegenwoordige Rhyriland m de Provincie van Holland, bewoonende, doen een opftand tegen Childebert, die hen verflaat, en dermaate verdelgt, dat hun naam zedert nooit meer gehoord is.

596.

Childebert overlydt, twee minderjaarige Zoonen nalaatenie, waarvan de oudTbe, Theodebert, tot Koning van AuItraiien, de jongfte , Theodorik, tot Koning van Orleans :n Bourgondiën gekroond wordt, beiden onder het beftuur ran hunne Grootmoeder Brunehaud, welke terftond een iryandelyken mval doet in de Staaten van Clotaris, doch :ene groote nederlaag gekreegen hebbende, weder te rus moet trekken. *

597-

De vermaarde Fredegonde overlydt. Brunehaud, van leeze onverzoenlyke vyandin cn nayverige mededingfter omlagen , herftelt in korten tyd alle de vorige verliezen, be•ooft den jongen Clotaris van het grootst gedeelte zyner Staaten, hem alleenlyk, by wyze van gunst, in het bezit jan eenige weinige Steden laatende, cn al het overige onicr haare twee Kleinzoonen verdeelende. Trots op deezen voorfpoed, en van een heerschzugtig karakter, misbruikt :y haar gezag, door eene dwingelandifche regeering te oefenen , en maakt zig dus gehaat by de Franfche Grooten , wonderheid by die van Auftrafiën.

' $98. De