is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt tydrekenkundig begrip der algemeene geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XoS BEKNOPT TYD REKENKUNDIG BEGRIP der ALGEMEENE GESCHIEDENIS,

ENGELAND, FRANKRYK. SPANJEN I T A L I Ë N,

Schotland en Ierland, en PORTUGAL.

bemiddeling des Konings van Northumberland, opgedraagen aan Peada's Broeder, Wolfer, zesden Koning van Mercia.

664.

ï>combert overlydr, en wordt opgevolgd door zynen Zoon, Egbert, agtflen Koning van Kent.

Adelwald over!ydt, en wordt opgevolgd door zynen Zoon, Aldulf, tienden Koning vanOost-Anghën.

6Ö9.

De beroemde Theodorus , tot den Aarts-Bis1'choppelyken Stoel van Canterbury verheeven , wordt, door bewerking der voornaamfte, en met toeftemming der andere Saxifche Koningen, als het Hoofd der ganfche Engelfche Geestelykheid erkend, welke waardigheid beftendig aan den Zetel van Canterbury verknogt wordt. Theodorus , geheel aan de belangen \an den Roomfchen Paus overgegeeven, aan wien hy zyne benoeming te danken had, vestigt het gezag der Pausfen, en de plegtigheeden der Roomfche Kerke, in geheel Engeland; doch de Britten, Schotten , en Pieten blyven ftandvastig. by hunne ©ude Kerk-gewoontens, weigeren het Pausfelyk oppergebied te erkennen, •n beflisfen alle zaaken in byzondere Kerk-vergaderingen.

670.

Oswy overlvdt, en wordi opgevolgd door zyner Zoon, Egfrid, twaalfde» Koning van Northumberhnd; een dapper Vorst, die verfcheidene overwinningen behaalde opdePicten, de Britten, en den Koning van Mercia, welken herhaalde invallen dee-

het Hof, die by het

overlyden van eenen Vorst zullen tegenwoordig zyn, de verkiezing zullen doen; ten einde dus de onlusten, aanhetfamenroepen der Geestelyken cn Grooten uit alle oorden des Ryks, en het daaruit voortfpruitend uitficl der ' benoemingen, veelal verknogt, in het vervolg voor te koomen.

672. Re-

005.

Batilde, al haaren invloed verlooren hebbende , begeeft zig in een Klooster, alwaar zy kort daarna overlydt. Ebroïn rnu volftrekt meester, regeert als een dwingeland.

670.

Clotaris - overlydt. Deszelfsjongftc Broeder Theodorik wordt door Ebroïn tot Koning verklaard en uitgeroepen. Maar de Grooten van Frankryk,de ov erheerfching van dien geweldenaar niet langer willende dulden , bieden de Kroon aan den oudften Broeder, Childerik , Koning van Auftrafiën. Die Vorst voegt zig by hen aan het hoofd van een talryk Leger. Ebroïn, van een ieder verhaten , neemt de vlugt naar een Klooster, en wordt, nevens Theodorik , genoodzaakt, den Geestelyken ftaat te omhelzen; waarna de ftem der ganfche Natie zig verëenigt ten voordeele van

CHILDERIK II.,

14. Koning van den eerflen Steun.

Kort na zyne verheffing, heeft hy dc edelmoedigheid, van een groot gedeelte van Auftrafiën af te ftaan aan den verdreevenen Prins Dagobert, die uit Schotland was te rug gekoomen. [yergeiyk 656.]

671.

Childerik, zig door de verftandige raadgeevingen van den « BisfchopLegerlaaterde

bode wordt door Conftans onderfchept, onder de muuren der Stad gevoerd , en met den dood gedreigd , indien hy den ingezeetenen niet toeroept, dat zy geen ontzet te wagten hebben. Doch die edelmoedige man volvoert onbefchroomd den last van Grimoald; waarop Conftans de laagheid heeft, van hem het hoofd te laaten afllaan. Intusfen nadert Grimoald met een fterk Leger, 't welk den Keizer doet befluiten, om het beleg op te breeken, en zig naar Napels te begeeven. Een zyner Veldheeren , befchaamd over dien lafhartigen aftogt, vraagt en verkrygt verlof, om tegen de Lombarden te velde te trekken; doch wordt geflagen; waarna Grimoald alle de verloorene plaatfen herwint, en zelfs een gedeelte van het Hertogdom Napels verovert. Conftans, zyne oogmerken verydeld ziende, begeeft zig naar Romen, alwaar de Paus en het Volk hem met de uiterfte eerbewyzingen ontfangen, zonder dat 'er van dc Kerk-gefchillen iets gerept wordt. Na een kort vertoeven vertrekt Conftans uit Romen, na byna de ganfche Stad geplunderd , en van alle haare kostbaarheeden beroofd te hebben , zonder zelve dc Kerken en andere gewyde plaatfen te ontzien; begeeft zig vervolgens naar het Eiland Siciliën , en vestigt zyn verblyf te Syracufa.

664,

Grimoald , het verblyf van Pertharit ontdekt hebbende , zendt gezanten naar den Chan der Abaaren , om hem met den oorlog te dreigen,. in gevalle hy dien verdreevenen Vorst langer fchuilplaats gimne. Deeze wordt hierop genoodzaakt, de Staaten van den Chan te ontruimen; en , zig nergens veilig achtende, neemt' hy het vreemd befluit, om zig te vertrouwen aan zynen vyand zelven, wiens edelmoedigheid alomme hoogelvk geroemd werd. Grimoald beantwoordt aan die verwagting, cn onthaalt hem als eenen Vorst. Doch de achting en liefde, door hét Volk aan deezen hunnen wettigen Koning betoond , doet hem eindelyk argwaan opvatten , cn het befluit neemen , om Pertharit op te ligten > en in een fterk Kasteel op te fluiten. Zyn vertrouweling, met de uitvoering belast, ontdekt den aanflag aan Pertharit, die heimelyk de vlugt neemt, door hulp vaneen zyner dienaaren, die hem, in het kleed van een flaaf vermomd, met geweld, als het ware om een gepleegden misdaad , buiten het Paleis floot, 't welk alreeds door 's Konings wagten omcmgeld was. Pertharit vindt eene veilige fchuilplaats by Dagobert, Koning van Auftrafiën, (zynde een gedeelte van Frankryk ,) doch zyn dienaar wordt gegreepen, en voor Grimoald gebragt, die zyne Hovelingen raadpleegt,, welk eene ftraffe deszelfs misdaad verdiende. Zy verklaaren allen hem des doods fchuldig. De Koning alleen is van een ander gevoelen. Die zyn eigen leven waagt, zegt hy , om dat van zynen mees'er te redden, verdient belooning en geen ftraffe; en zendt hem vervolgens, met loftuitingen en gefchenken ovcrlaadcn, naar Pertharit.

é6j. Pers

nng genoomen, ciocn eaeimoeaigt>enanaeictworden. En in het algemeen regeert de nieuwe Vorst op zulk eene voortreffelyke wyze, dat men hem in allen opzigte de kroon moest waardig keuren, indien hy dezelve niet door eene misdaad verkreegen had.

663.

De Oosterfche Keizer Conftans komt met eene Vloot en troepen in Italiën , flapt te Tarenten aan land , verëenigt zig met de benden van het Hertogdom Napels, en vak onverhoeds in Benevent , alwaar Romoald, een Zoon van Grimoald, het bevel voerde. Verfcheidene mindere plaatfen veroverd en deels vernield hebbende , flaat hy eindelyk het beleg om de Hoofdftad Benevent. Grimoald zendt een bode aan zynen Zoon , om hem

PPn rnnpdicTr-n rvnrfprftinri tnp ,*> i/.nti<.n • Ar.r\\ A^