Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i49 BEKNOPT TYD REKENKUNDIG BEGRIP ber ALGEMEENE GESCHIEDENIS,

ENGELAND, FRANKRYK. SPANJEN en PORTUGAL. ITALIËN, en omrtlttnnt Staaten:

zen wordt Alfuald, drie-en-tw'mtigfte Koning van Northumberland.

784.'

Cenulf, van tyd tot tyd doch altoos ongelukkig geoorloogd hebbende tegen Offa, Koning van Mercia, die het Graaffchap Glocesterop hem veroverde, wordt door een Broeder van den verdreevenen Koning Sigebert vermoord,en opgevolgd door eenen Prins van den bloede, Brithrik, zeventienden Koning van Wesfex, die den vreede met Offa fluit, en deszelfs Dogter, Eadburga, ten huwelyk neemt.

787.

De Deenen, of Noormannen,bewooners van het tegenwoor-

De Kerk wordt ontruft door eene nieuw ontitaane Kettery ë der Adoptionarisfen. [zie Spanjen.]

787.

Arechis, Prins van Benevent, eeneheimelyke verbintenisfe aangegaan hebbende met het Hof van Conftanünopolen, en met Adelchis , den Zoon van den geweezenen Lombardüchen Koning Defiderius, ftaat tegen Karei op. Die V orft rukt met een fterk Leger naar Italiën. Arechis, den beiootden byftand uit het Ooften nog niet ontfangen hebbende , zendt zynen Zoon , Romoald , naar den Franfchen Vorst, om htm door groote gefchenken, en beloften van onderwerping, tot den aftogt te beweegen; doch de looze Paus Adrianus, den ganfchen aanflag ontdekt hebbende, doet Karei begrypen, dat Arechis niets anders zoekt, dan tyd te winnen. Karei valt hierop in Benevent, verovert aldaar eenige Steden , verflaat de troepen van Arechis, en noodzaakt hem , om in het fterke Salerno de wyk te neemen. Arechis, tot het uiterfte gebragt, zendt zynen tweedenZoon, Grimoald, naar Karei, om andermaal den vreede te verzoeken, die hem vergund wordt op de harde voorwaarde , dat hy zig als Leenman van het Koningryk Italiën erkenne, alle de koften van den oorlog, en eene jaarlykfche fchatting betaale, en alle de veroverde plaatfen affta, die door Karei aan den Paus, wien hy eene zeer byzondere vriendfehap toedroeg , worden opgedraagen. Kort daarna overlydt Arechis, benevens zyn oudfte Zoon Romoald; waaróp Karei aan Grimoald , dien hy in gyzeling gehouden had , verlof geeft, om van het Prinsdom Benevent bezit te neemen. — Kerkelyke zaaken. [zie liet Griekfche Ryk.}

■ 788.

Adelchis doet eeae landing in het Hertogdom Napels, door een talryk Griekfch Leger onderfteund. Hy tragt Grimoald over te haaien, om de verbintenisfen van zynen Vader te hernieuwen; doch Grimoald blyft getrouw aan Karei, en verëenigt zyne troepen met de Franfchen , door dién Vorst in Italiën gelaaten. De Hertog van Spoleto , Hildebrand , voegt zig by hem. De wederzydfche Legers leveren elkander eenen Moedigen veldflag, waarin Adelchis de nederlaag krygt, en met het overfchot •.yns Legers naar Conftantinopolen de vlugt leemt, alwaar hy in een afgezonderden laat zyne dagen eindigt. De Griekfche kvelhebber, Johannes, word: gevangen

ge¬

leerden ,• namenlyk, dat Chriftus de Zoon van God was, niet van natuure , maar flegts door aanneeming; uit welken hoofde de voorftanders van dit gevoelen Adopiionarifen geheeten werden.

785-

De Stad Girone, in Cataloniën , doet aanzoek by Lodewyk, Koning van Aquitaniën , een Zoon van Karei den Grooten, om zig onder het gebied der Franfchen te begeeven. Lodewyk verfchynt aan het hoofd van een talryk Leger, vermeestert die plaats, laat alle de Saraceenen om het leven brengen, en verovert vervolgens Urgel, en de verdere Steden aan den voet van het Py'reneefch Gebergte, leggende aldaar eene fterke bezetting, om zig in het bezit dier plaatlen te handhaaven.

788.

Mauregatus, op eene dwingelandifche wyze geregeerd hebbende , overlydt. De Ryks-Grooten , bedugt voor de wraak van Alphonfus, fluitan hem weder uit van het bewind, en draagen de Kroon op aan eenen Broeder van wvlen

Au-

(*) Sommige ligtgelcovige Schryveren melden, dat Mauregatus zig verbonden zoude hebbent tm jaarlyks henderd jonge Dtgteren aan de Saraceenen over te leveren; doch oordeelkundiger mannen hebben op mede gronden getoond, dat dit verhaal een lomp verdigtfil en dat het belang van Abderamen , tm verdeeldheeden onder de Asturiërs te zaaijin, eene genoegzaame dry f veer voor htm zyn konde, tm den aan/lag van Mauregatus tt onderfkunm. * •* ö

783.

Koning Silo overlydt. Verfcheidene Grooten verklaaren zig voor den jongen Alphonfus. Doch Mauregatus, een natuurlyke Zoon van wylen Alphonfus den Catholyken , een grooten aanhang gewonnen hebbende, en door de troepen van Abderamen onderfteund (*) , doet zig met geweld tot Koning uitroepen, onder voorwendfel , dat Alphonfus veel te jong is, om voor als nog het bewind waar te neemen.

MAUREGATUS, 7. Koning van Spanjen.

De veröngelykte Alphonfus, veel te edelmoedig, om het Ryk ten zynen behoev e in eenen burger-oorlog in te wikkelen, onderwerpt zig lydzaam aan zyn lot,en begeeft zig in eene ftüle fchuilplaats, verre van het Hof .verwydeid.

De vermaarde Spaanfche Geestelyken, Elipand, Aarts-Bisfchop van Toledo, en Felix, Bisfchop van Urgel, verfpreiden dit jaar eene nieuwe ketteryë , welke , in korten tyd naar andere landen overgewaaid, groote beweegingen in de Chriften Kerk verónr/naVr 7,r

door de wapenen van den alomme zegepraalenden Vorst geheel tot onderwerping gebragt, die hen, tot Itraffe van hunnen opftand, van het recht berooft,om buiten zyne voorafgaande 'bewilliging in het bezit van hun ouderlyk erfgoed op te volgen.

785.

Onderwerping der Saxers. [zie Duitschland.] Veroveringen van Koning Lodewyk in Spanjen. [zie aldaar.]

787. en 788.

Nieuwe onlusten met den Prins van Benevent , den Lombardifchen Prins, Adelchis, den Hertogvan Beijeren, endeHongaaren, gelukkig geftild. [zie Italiën en Duitschland.]

789. Te

Sluiten