Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CONSTANTINUS iïk GROOTEN af tot op den TEGENWOORDIGEN TYD. 127

NEDERLANDEN.

het met Vlaanderen verëenigd werd; en in dat van Holland door zynen tweeden Zoon,

DIRK IIL,

4. Graaf van Holland.

De jonge Graaf, naauwelyks twaalf jaaren berei-

Het NOORDEN.

en betoonde zig zo yverig in het voortplanten van dien , dat hetzelve, onder zyne regeeringe, door byna geheel Zweeden volkoomenlyk gevestigd werd. "Uit eerbied voor den Paus, had hy zig verbonden , om eene jaarlykfche fchatting aan den Roomfchen Stoel te betaalen; van waar hy den bynaam van denTolpligtigen gekreegen heeft.

Krygstogt van denDeenfchen Koning Sweno, en Olaus Trugguefon, Koning van Noorweegen , naar Engeland, [de aldaar

993. ra 994.] Uit Engeland wedergekeerd, alwaar hy den Christelyken Godsdienst had aangenoomen, neemt Olaus Trugguefon het befluit, om dien met geweld in alle zyne Staaten te vestigen. Ten dien einde trekt hy gansch Noorweegen door, vergezeld door een talryk Leger. Zyne weerftreevende onderdaanen moeten alomme bukken voor dc nadrukkelyke prediking van deezen gevvapenden Apostel. Alleen de ingezeetenen van het Landfchap Dronthem bieden hem een hardnekkigen wederftand , en worden niet, dan na verfcheidene maaien de neerlaag bekoopen te hebben, mede genoodzaakt, om zig aan den Godsdienst en de wetten van hunnen overwinnaar te onderwerpen. Deeze geweldige yver van Olaus, hoe ftrydig met den waaren aart van het Christendom, heeft hem den eernaam van den Heiligen verwoiven.

1000.

Dit jaar voeren de drie Noordfche Vorsten een heevigen' Oorlog, by de volgende geleegenheid : Olaus Trugguefon had de Stiefmoeder van den Zweedfchen Koning, Sigrida, ten huwelyk gevraagd en verkreegen ; doch , alvorens die verbintenis te fluiten, had hy haar, die nog der Afgodery was toegedaan, tot den Christen Godsdienst tragten over te haaien, en, op haare hardnekkige weigering, door een overmaatigen yver haar een flag in het aangezigt gegeeven, en voorts met verfmaading te rug gezonden. Sigrida , niets dan wraak ademende, had den wyk genoomen naar het Hof van Sweno, en dien hcerschzugtigen Vorst, welke haar zelf ten huwlyk nam, met weinig moeite overgehaald, om Olaus den oorlog te verklaaren. Van den anderen kant was Sueno's Zuster, Thyra, door haaren Broeder met geweld aan een der Heidenfche Grooten'van Deenemarken uitgehuwlykt, naar het Hof van Noorweegen gevlugt, om de befcherming van Olaus Trugguefon te verzoeken, die, door haare fchoonheid en haaren yver voor het Christendom bekoord, haar ren huwelyk nam, en mede gedugte toebereidfelen ten oorlog liet maaken. Sueno haalt den Koning van Zweeden over, om zyne wapenen met hem te verëenigen, en die twee Vorsten verfchynen dit jaar met eene fterke Vloot op dc kusten van Noorweegen. Olaus Trugguefon zeilt hen met eene niet minder gedugte Scheepsmagt te gemoet, en zy leveren elkander den bloedigften Zeedag, die immer op dt Noordfche Zcën heeft plaats gehad. De overwinning begon zig

reeds

Ff 2

zynen Zoon, boleslaus chobri, vyftitn.len Hertog van Polen , een Vorst van de grootfte dapperheid, deugden, en bekwaamheeden, doch van een zeer heftig karakter, waarom men hem den bynaam van Chobri, of den heftigtn, gegeeven heeft.

1000.

Keizer Otto, uit Italiën te rug gekeerd, begeeft zig naar Polen , om het Graf van den Heiligen Adelbert te bezoeken. Hy wordt door Boleslaus met de uiterfte eere ontfangen, en met Vorstelyke pragt onthaald. Om zyne dankbaarheid te betuigen , en tevens de vriendfehap der Poolen te winnen , geeft hy aan Boleslaus den tytel van Koning, dien wylen Micislaus reeds vrugteloos begeerd had. Boleslaus wordt door den Aarts-Bisfchop van Gnefen, als Primaat van Polen, in tegenwoordigheid van Otto, plegtig gekroond.

•boleslaus chobri, 1. Koning van Polen.

De nieuwe Vorst verkrygt echter deeze waardigheid niet, dan op voorwaarde van aan het Keizer-Ryk hulde te doen; welke leenroerigheid, in weerwil der pogingen van Boleslaus zelven, en verfcheidenen zyner opvolgeren, om zig daarvan te ontflaan, niet voor den tyd van Keizer Frederik II. geheel heeft opgehouden.

De Hongaarfche Hertog, Stephanus, door zynen onvermoeiden yver, in korten tyd het Christelyk geloof in zyne Staaten gevestigd, de grondflagen tot verfcheidene Kerken en Bisdommen gelegd , en dezelven met aanzienlyke inkomften begiftigd hebbende, wordt, ter belooning van deezen zynen godvrugtigen yver, door den Roomfchen Paus, Sylvester, tot Koning verklaard, en met die vermaalde Kroon befchonken, waarmede , na hem, aDe zyne opvolgers zyn gekroond geworden; zodanig, dat men eenige Eeuwen lang de Koningen niet als wettige Opperheeren aanmerkte, vooren-al eer deeze plegtigheid aan hen verrigt ware.

stephanus, 1. Koning van Hongary'ën.

Ter zelfder tyd geeft Paus Sylvester aan den nieuwen Vorst den tytel van Legaat des Apostolifchen Stoels, en als zodanig de vryë begeeving van alle Kerkelyke bedieningen in zyne Staaten; van waar de Hongaarfche Koningen zedert den tytel voeren van Apostolifihe Majeftétt. Daarenboven is Stephanus naderhand door de Kerk in den rang der Heiligen geplaatst. Deeze verheffing van Hongaryën tot een Ko¬

ningryk , op eigen gezag door den Paus verrigt, weid niet dan agt jaaren laater door den Keizer en Ryks-Grooten van Duitschland goedgekeurd en bekragtigd; waarom veele Schryveren deeze gebeurtenis ook eerst opdat tydftip dagtekenen.

Dcr-

DUITSCHLAND,

en aangrenzende Ryken.

ken dc volgende Hertogen met elkanderen gevoerd hebben; doch voor tegenwoordig waren de twistende partyën, door de tusfenkomst des Keizers en eenige Ryks-Vors-

ten, fpoedig verzoend. Bolcs-

leslaus wordt opgevolgd door zynen oudften Zoon, boleslaus 111.; negentienden Hertog van Boheemen, een Vorst van een traag, lafhartig,

Het GRIEKSCHE RYK, en liet Oosten.

wille, alle zyne Staaten aan het Keizer-Ryk. ' Na het overlyden van dien Vorst, begeeft zig Bazilius derwaards, om bezit van zyne erfiënis te neemen ; doch een heevigen tegenftand van Davids Broeder, George, ontmoetende, ftaat hy de helft van Iberiën aan dien Prins af, op voorwaarde, van in het ongeftoord bezit der andere helft gelaaten te worden,

1000.

_ In het laatfte der met dit jaar eindigende tiende Eeuwe werd "het

Sluiten