Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

HISTORIE van

XVIIL

BOEK. XIV.

hoofdst, VI. afd

I

1 1

i

Van de vogelen ^ en het , f tuint' gedierte.

water ophoud, en aan de Goud- Kustgevonden word, is de Guana, die zeer veel naar den krokodil gelykt, doch niet meer dan vier voeten lang is. Het is ook gefchubd, zivart op de huid, en met vlakken voorzien van onderfcheiden kleuren; de oogen zyn rond, en het vleesch is malsch. Vülault verzekert, dat de Goud. Kust ook draaken voortbrengt; doch, terwyl hy daarvan geene befchryving geeft, mogen wy de waarheid van zyn zeggen met recht in twyfel trekken. Kameleons vind men ;er in menigte; en Bosman en De Bruyn verzekeren, dat het voorgeeven, als of zy hunne kleur veranderden naar alles wat hen nadert, waar is, uitgenomen alleen ten aanzien van het rood. Het heeft omtrent de lengte van eene haagedis, naar welke het ook zeer gelykt; doch de tong heeft bykans delengte des geheelen lichaams; met dezelve vangt het vliegen, die het eenige voedfel zyn waarin het fmaak vind. Van hier is het mogelyk, dat eenige Natuurkundigen beweerd hebben, dat het alleen van de lucht leefde. Terwyl de Koninglyke Akademie te Parys dit dier zo naauwkeurig heeft )efchreeven, wyzen wy den Leezer na deeze befchryving, n welke hy zyne nieuwsgierigheid zo omtrent den kame!eön,^ als den falamander, die men almede zegt, dat aan ie Goud. Kust eigen is, zal kunnen voldoen. Alleen noeten wy nog aanmerken, dat Smith een falamander gezien heeft, die zich in de middagzon lag te bakeren, en lat op een zo heete fteen, dat men 'er de hand niet op :onde houden, en echter, toen hy het dier aanraakte, rond hy het zo koud als ys: fchoon de Franfche Natuur:undigen het denkbeeld verwerpen als of het gemelde dier i ftaat ware om in het vuur te leeven. (h)

W y gaan nu over tot het pluimgedierte, waarvan ïuïnêe, en byzonderlyk de Goud Kust, boven alle de beende vogelen van Europa, een groot getal oplevert, aan

deeze

(&) Part. 52, Artus, op dezelfde plaats.

Sluiten