Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII.

boek. XVM.

HOOFDST. III. AFD

446 HISTORIE der

beveiligt tegen alle famenfpanningen en laagen, en murmureering en jaloezy onder zyne vrouwen voorkoomt. Volgens Jobfon behoeft het paleis des Konings van Kasfan aan het evengemelde in pracht niets toe te geeven. Het ligt in 't midden der Hoofdftad, en maakt met de Serails en de vertrekken voor de Hovelingen, bykans de halve Stad uit. Men koomt 'er binnen over een plein, van wachten omringd, en gaat naar eene ruime opene zaal, daar altyd de ftoel Van Staat geplaatst is, met een trom daar achter. Dit, zegt de Schryver, was het eenige fpeeltuig, welk hy hier te lande had gezien; het word gebruikt om vreugde en droefheid te wekken, op bruiloften en by begraafenisfen. (»)

Negers van adelyke geboorte of groot vermogen bootzen, in hunne gebouwen, de pracht der Koninglyke paleizen na, en overtreffen ze zomwylen; byzonderlyk dezulke, die van Portugeezen of Mooren afftammen, die geheel in den Europifchen fmaak bouwen, doch zonder het minfte denkbeeld van bouwkunde. Een Framch Schryver heeft onlangs aangemerkt, dat de Mandingoaanen, of Soves, zo als zy zich zelve noemen, in eenen beteren fmaak dan de overigen bouwen. De muuren worden gemaakt van een vet zamenkleevend klei, 't welk lich glad en hard vertoont als porcelein, gedekt met [troo, 't welk langs dezelve nederhangt aan de zyde van ;en anderen muur, van bykans een mans hoogte; dit naakt rondom de hut eene foort van Gallery, alwaar zy :egen de brandende zonneftraalen gedekt zyn. Adamfon sag een Dorp, 't welk even vóór zyne aankomst geheel ïvas afgebrand; de muuren, die het geweld der vlammen wederftaan hadden, waren gedeeltlyk van eene fraaije roode aarde geimakt, en gedeeltlyk verglaasd door de geweldige hitte van het vuur. Op eenen afftand fcheen

het

O) Labat, Tom. 11, p. 311.

Sluiten