Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

DIS'PUTATIO.

Quantum momenti ad imbuendos virtute animos haï>eahtillae veritates ; quam falutaria fint ilia praecepta, internam inprimis hominis perfeclionem ürgentia; quantam

vim

Guique manifeftum eft], cum de eo quaerittir, quod Religioni Chriftianae vjjentïale eft ac prtptium , norr omnium eandem poffe effe fententiam. Alius enim omnes Fidei articulos, libris Ecclefiae fuae fymbolicis conteutos, alius quosdam tantum horum articulor.um pro effentialihus habebit; atque ultima 'haec claffis in plures iterum alias abibit. Teftor feétas, in quas Ecclefia Proteftantium divifa eft. Omnes tarnen hae fedtae fe Cirriftianas profitentur, & .(quod maxime dolendum eft,) fe vere Chriftianas effe afferunt. Oritur itaque graviffima, (quam quidam Theologi perhorrefcere vél certe declinare videntur,) quaeftio, quisnam fit Chriftianismi, ut ita dicam, Iimcs, feu quinam fint iili articuli, quorum praecifione tota corruit Chriftiana Religio? Atque hic cum viris graviffimis cenfeo, qui'tunque veritates Religionis theoreticas & practicas , quas §§. 3. 4. f. feqq. recenfui, non tantum Ratione, fed & Chrifti Divina 31180ritate, adductus credr, eum effe & dici, poffe Chriftianum , fi vel maxime plures alios articulos , libris fins fymbolicis contentos, vel non admittat, vel de lis nihil certi flatuat: Cmodo horum articulorum non tam «return cum fundamentalibus fit vincuium, ut ab illis Teparari nequeant.) Minirae itaque alios, praeter recenfitos fidei articulos, veros & in facris littens contentos effe nego; exiftimo tantum, eum, qui unum altsrumve horum articulorum vel plane non admittit, vel diéia Scripturae facrae, in quibus contineri videtur, aliter explicat, Chriftiani nomine privandum haud effe. Tna poliilimusi criteria effe reor, ex qurbus iudicari poteft dogma quoddam fundamentalium, & quos credere omnium intereft fidei articulorum numero poffe exinii. Omne nimirum doema^ quod vèl'nullum , vel nonrnfi exiguum ad finem Religionis momentum habet quod porro in facns paginis nee fstis clare , nee iterttis vicibus continetur quod demquerepugnare videtur communi hominum intelligentiae; eiVinodi èogmifepulo, id ell, maximae hominum parti, credendum non fuit pro!

poli-

Sluiten