is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XV{de.} deel [...]. Behelzende de historie der Hottentotten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENGUELA.

9i

naam van Oud Benguela; doch de Hollandfche kaarten geeven deezen naam aan het geheel land van San Bias af tot aan de Hoenderbaai, Vyf mylen meer zuidwaart is de Rio Longo, of Lange Rivier, ook wel de Rio Moreno genoemd, waarvan de mond op 11 Gr. Z. Br. legt; dezelve is zo ondiep, dat niet dan kleine floepen en booten daarin kunnen vaaren. De inboorlingen bevaaren dezelve met platboomde vaartuigen, die zy pangales noemen. De Ponugeezen hebben ook menigmaal beproeft, om langs dien weg hunne flaaven van Masfingan naar deeze kust te voeren ; maar zy hebben dit nooit ten uitvoer kunnen brengen, om de menigte der zandbanken, en de fnelvlietendheid van den ftroom. (a)

Omtrent agt mylen van die rivier af legt de ftad Makihmgo, daar de Portugeezen hunne magazynen van1 fchietgeweer , buskruid , en koopmanfchappen hebben, welken zy verruilen met de inwoonders voor osfen, fchaapen, varkens, olifantstanden, enz. Omtrent vyftien mylen verder is de mond van de rivier Caton Bella, die! geformeerd word door drie takken, die daar ineen loopen. Deeze mond of baai is ruim en welgelegen, vyftien, of zestien voeten diep, veilig tegen alle winden, en voor alle fchepen goed om te ankeren. Het water van dezelve is zout, en rondom de baai zyn verfcheiden putten ge-' graven om het daarin te doen loopen, en tot zout te1 maaken. Aan de noordzyde van die rivier is nog eene] baai, die ruim en veilig is om te ankeren, om welke rede de Hollanders daaraan den naam gegeven hebben van5 de Schoone Baai Omtrent twee mylen zuidlyker is nogE eene andere rivier, welke zoet water heeft; doch dezelve loopt niet in de zee uit dan in het regenfaizoen.

W a n n e e r men meer zuidwaarts komt ontmoet men . de ruime baai van Benguela, welke van den eenen uithoek15

tot!

(a) De i'Jfle, Dapper, enz.

M 2

xyui.

boek. VIII.

hoofdst. I. afd.

Maki:ongo.

De Ri~ ter Caton lella.

Van

lerze/vef >ater 'ordzout •emaakt. De

choone aai.

De Baai n Stad an Ben» uela.