is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XV{de.} deel [...]. Behelzende de historie der Hottentotten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WESTLYK 2ETHI0PIEN. Kongo, 235

onderdaanen waren van een' zeer magtigen Vorst, die eenige dagreizen landwaart in zyn verblyf hield, (rf)

Cam ten hoogfte voldaan over hunne vernaaien en behandeling, en niet minder begeerig om te weeten, wie deeze vermoogende Vorst mogt zyn, en om, zo het mooglyk was, een verbond met hem te fluiten, wist vyf inboorlingen te beweegen om een gelyk getal van zyne voornaamfte fcheepsbevelhebbers naar de Hoofdftad te geleiden. Deeze gezanten waren belast met aanzienlyke gefchenken voor den Koning en zyn Hofgezin, en hen was een bepaalde tyd gefteld om weder terug te zyn; doch de fnelle ftroom van de rivier, de veelvuldige1 tegenwinden, en andere beletfelen gevoegd by de langduurigheid van de reis, belettede hen zo fpoedig terug te zyn als hy wel verwacht had; zodat hy, na nog eenmaal zolang na hen vertoefd te hebben, befloot hen achter te laaten, en naar Portugal terug te keeren. Dus, vier inboorlingen, die zich aan zyn boord bevonden, en lieden van aanzien, en van zeer goed verftand fcheenen te zyn, als gyzelaars voor zyne achtergelaten landslieden medeneemende, ligtte hy het anker en ging onder zeil. Sommige fchryvers zeggen, dat zy hem vanzelf aanbooden om mede naar Portugal te gaan; doch dit zy zo het wil, dit is ten minfte zeker, dat hy geduurende de reis alle mooglyke zorg voor hen droeg, zodat zy, by hunne aankomst aan het Hof van Portugal, zoveel van de taal geleerd hadden, dat zy den Koning wegens verfcheiden gewigtige onderwerpen konden bericht geeven ; hetgeen Bon Juan zo grootlyks behaagde, dat hy, na hen aanzienlyke gefchenken gegeven te hebben, aan Cam bevel

gaf

td~) J. de Barros, Decad. Eman. de Faria, Decad. Jarric, Thef. Vol. 2, Cap. 2, pag. 26, & feqq. Oforio, Hist. van Pörtug. V. 1, L. 3. Labat, ^Etliiop. Occid. L. 2, C. 12, Pigafena, L. 2, C. 2, en anderen.

Gg 2

XVIII.

boek. IX.

HOOFDST. I II. AFD.

^4. D. 1484.

Hy zend eenigen van zyne fcheepsbeveïheb''ïers

naar het Hof.