Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII. 1

BOEK. i IX. |

HOOFDST. ! 1II.AFD,

I I

I

Deszelfs wetten tegen de afgodendienst.

A\ D. 1492. De Ko

ving

ferft, et. .Alphonib volgt hen. op.

14.2. HISTORIE van

en ftrengfte te vervolgen. Onder deezen was ook zyn judfte zoon Alphonfo, die na alle beloften en bedreigingen wederftaan te hebben, eindelyk door zyn' broeder im verraad befchuldigd, en door zyn' vader al te onbelacht naar eene afgelegene provincie verbannen wierd, ie daarop zyn' jongften zoon tot zyn' opvolger verklaarJe, die welhaast zich van een talryk gevolg omringd sag, en aan het hoofd van eene zeer magtige party.

De Koning niet lang daarna het verraad van zyn'jongften zoon tegen Alphonfo ontdekt hebbende, riep deezen met alleen uit zyne ballingfchap terug, maar ftelde hem nog daarenboven aan tot Landvoogd over eene der voornaamfte provinciën, en zond tevens bevel aan Panfo om aan het Hof terug te komen. Alphonfo, volgens zyn gewoonen yver, begon zyne regeering door alle aanbidding of vereering der afgoden te verbieden, onder zeer ftrenge ftraffen; welke ftap niet alleen veelen van zyne nieuwe onderdaanen deed overloopen tot zyn' broeder, thans den openbaaren befchermer der afgodery, maar ook zyn' vader noodzaakte om hem te laaten aanzeggen, dat hy zyn verbod moest intrekken, of naar het°Hof terug keeren. Alphonfo verfchoonde zich wegens het eerfte, en nopens het tweede deed hy den Koning antwoorden, dat hy zoveel bezigheden omhanden had, dat het hem vooreerst onmooglyk was zyne landvoogdy te verlaaten..

Intusschen begon de- Koning, verzwakt door ouderdom, vermoeijingen, en ongefteldheden , fterk naar zyn einde te naderen. Alphonfo wierd door zyne vrien* den aangeraden, dat hy tegen zyn' broeder zou optrekken, en zich meester maaken van de Hoofdftad; hetwelk hy echter ftandvastiglyk van de hand wees totdat hy volkomelyk van zyns vaders dood verzekerd was; toen ondernam hy zulks in den nacht met hulp van zyne moeder. Den volgenden ochtend verfcheen hy op het ruim plein

voor

Sluiten