Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SU

HISTORIE van

XVIII,

boek XIII. HOOFDST. III. AFD

Verdeelt'ng van{ <Fida in 26 Pro 1 viiscien. »

1 \ l c

V

Groote Mar kt in £ elk der {. Provin ■ , clën gehouden, n

d d o v

verre af van het naastaangelegene. Sommige dorpen behooren den Koning, anderen den Onderkoning toe; daarentegen zyn 'er, die voor particulieren en byzondere familiën aangelegd en bevolkt zyn. De eerstgemeldeti zyn de grootften, en het fraaist getimmerd; dan, de landeryën der laatften zyn het beste bearbeid en bebouwd, zo dat 'er nogthans eenig verfchil plaats heeft in een Land, dat zo eenvormig ryk en fchoon is; (g) met één woord, het is de waare afbeelding van hetgene de Dichters wegens de Elyfeïfche velden zingen; en alle deszelfs volmaaktheden aan te baaien, zou den Leezer kunnen toeèhynen, alsöf wy, ten koste der naauwkeurige historifche ivaarheid, eene verhitte verbeelding den vollen teugel vierien, daar nogthans alles op onlochenbaar gezag gegrond is.

Niettegenstaande de kleine uitgeftrektheid van lit Ryk, is hetzelve verdeeld in 26 Provinciën, welken laar hunne Hoofdlieden benoemd worden. Deeze kleine itaaten zyn verdeeld onder de voornaamfte Heeren van tet Ryk, en zyn erflyk in hun geflacht. De Koning 'an Fida, die flechts hun Opperhoofd is, heeft in het yzonder het opzicht in de Provincie van Sabi of Xavier, e voornaamfte Provincie des Ryks, gelyk ook de Stad an dienzelfden naam de Hoofdftad des Koningryks is. (/;)

In de Hoofdftad Sabi of Xavier word, om de vier agen, eene groote Markt gehouden in de onderfcheidene :raaten der Stad. In de andere Steden der Provinciën ouden zy een Aploga, gelyk zy dit noemen, of eene larkt, waarop men zelden minder dan 6000 koopliesn ziet. Te Sabi heeft men op woensdag en zaturdag s voornaamfte markten. Ter voorkoming van wanrders en verwarring, die uit eene zo groote menigte Diks in de Stad zouden kunnen ontftaan, word de markt

op

Cg} Bosman. Des Marchais. Barbot, als boven. CA) Des Marchais, Tom. 2, Part. 5» pag- 18.

Sluiten