Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE ZAAKEN. 663

Palmboomen van achtërleie foort in Kongo 123. in Angola 290

Panso, eene Piovincie van Kongo 6 137

Papegaaijen van verfcheidene foort in Kongo '52

Pedro (Don) volgt zyn Vader op den throon van Kongo 247. zyn dood 249

Ped. 0 de Tweede, volgt zyn Vader Don Alvaro den Derden op den throon van Kongo op 266. zyne blyken van vriendfehap voor de Portuo-eezenald. zyn dood 268.

Pegaao^Don Ruy) een Portugeesch S aaudienaar, komt als Afgezant by de Koningin Zingha, zyn onthaal 355 Pellikaan, een vogel van Loango, befchreeven 422 Pemba, eene Provincie van Kongo 139

Pemba (de Marquis van) een heerschzuchtig Prms, oncthroond Don Alvaro den Achtften, Koning van Kongo 277 Pefce Donna, of Vrouwvisch, eene verwonderiyke Riviervisch in Kon go, deszelfs gedaante .56 heeft eene foort van Befoctr en Muskus by zich '57 Pest in Kongo 25° Plu lippus, tweede Christen Koning van Angola, zyn yver voor het Christendom 342 Pico Marino, een groote visch van verbazende fterkte IS4 Pinguin ( de) 75 Piquetbergen fde) 7° Popo (Klein-) befchryving van dit Ryk 532. .-.art en koophandel der Inboorlingen 53.3

Popo (Groot) befchryving van dit Rvk 5 34- be "chry ving der Stad en het Köninglyk Paléis 5 35 oudtyds van Ardrah afhangelyk 536. oorlogen met die van Fida 537koophandel 538. blind vertrouwen der inboorlingen op hunne Priesters 5 39

Portugeezen (dé) door de Hottentotten van de Kaapverdreven 40. hunne zonderlinge listom zien te wreeken , ald. neemen de Provin cie üvando, Dambi en nog eenige kleine Provinciën onder hunne befcherming 144- wekken de nyverheid in Kongo op 165. hun voorrecht in Kongo 200. leeren de Kongoëezen het gebruik van maaten en gewichten 200. zyn talryk in San Salvador ald. hunne eerfte komst aldaar 234. verbond tusfchen hen en de Koningen van Kongo 236. Hun heerschzuchtig beftaan in Kongo en gevolgen daarvan 551- verflaan het Kongoëesch leger onder Z><w Antonio 276. worden door eii Provinciën van Angola hulde beweezen 300. ontwyken geiukkig het bloedig voorneemen des Konings Bandi Ngola tegen hen 327. komen mes eene verfterking terug en veiflaan denzelven 328. veiflaan den Koning Ngola M bandi en neemen zyne Gemaalin enZuste s gevangen 332 ™\* dryven de Koningin Zingha: uit haare bezittingen, en ftellen een nieuwen Koning aan 341. bun groot gezag in Angola 342. worden door Zingha zeer ontrust. 344. brengen Fungi, de luster

Sluiten