Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, »Se den DAMPKRING BEDERVEN; i£

a. Dat in die maanden van het Jaar,waarin hét ruimen veroorloofd is, de arbeiders daarmede niet zullen mogen beginnen, vroeger dan des avonds ten io uuren, en niet laater daarmede zullen mogen bezig zyn > dan des ochtends ten 4 uuren.

3. Dac de Schuit, waarin de onreine ftoflèn geftort zyn, des morgens ten 6 uuren, of, in de •wintermaanden, by het openen van den Boom, de Stad zal moeten verlaaten hebben.

4. Dat de Poortaarde, die naar buiten gevoerd -geweest is, niet binnen deeze Stad zal mogen gebragt, eri aldaar in Schepen, ter vervoering, zal mogen gelaaden worden; maar dat zulks buiten dé Stad zal moeten gefchieden.

5. En verder, dat omtrent de Secreeten , die" met riöolen in de burgwallen of de graften uitloopen, mag vernieuwd worden Artikel q der Keure van iajanuary 1701, [te vinden Handvesten pag, 726,] waarby bepaald wordt, dat alle de riöolen moeten overdekt worden met fchuinshangende planken, wederzyds naar boven, digt tegen de wallen aangeüoten, en ten minften twee voeten onder dê Stads peil in 't water nederhangende:het teken van de peil aanteflaan aan de voornaamfte bruggen.

§.7. Betreffende de werkzaamheden van het aanftaande Committe in deezen , is ons advies, dat in. ileszelfs Jnftrudtie behoorde gefield te worden:

Dat hetzelve doormiddel van die lieden, welken onder deszelfs dire&ie zyn gefteld, en die wy voorin a taan

Sluiten