is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapporten, strekkende als bylaagen, tot de Verzameling van stukken, betrekkelyk de aanstelling eener commissie van geneeskundig toevoorzicht, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óvèrde VUILNIS. li

„ daar over nog geen Plan had ingeleevèrd, dóch» „ dat zy zich tot eene wet hebbende geheld, om „ niets en gros aan den Raad voortedraagén j' (zo als Regenten gezegd hadden, dat de Commisfie j omtrent het reinigen der vuilnis had behooren té doen, met enkel te zegden: morsfige itraatert „ zyn voor de gezondheid nadeelig," dus moet 'ét orde op het reinigen geheld worden ) ,-, maar al„ les in byzonderheaen* en wel met aanwyzing vaii „ de middelen van executie ; de Commisfie dart „ook beflooten had» het geen haar ter reiniging » van ftraaten , en ontlasting van vuilnis, nutrig was1 ,j voorgekomen, aan den Raad voortehcllen: doch i, dat zy, uit delicatere voor "egenten, aan wien „ de beheering van asch en vuilnis was aanbevoolen, te geoordeeld had, haar plan aan dezelven, tot on» derzoek en verbeecering te moeten mededeelen, j, alvoorens het den Raad aantebieden; en dat zy „ ondergetekenden, hun K egenten nu ftellig afvroe-» s, gen, of zy Regenten, na deeze ftellige declaratie t » genegen waren, om met de ondergetekenden * „ die geen Leden zyn van een Committ: van Ge: n zondheid, maar wel van eene Commisfie tot het b vervaardigen van een Plan, voor een zodanig ee „benoemen Committe', tot het examen van het „ Plan overtegaan , Ja dan neen;" waarop Regenten geantwoord hebben, datzy, na die declaratie * daartoe bereid waren, mits van hunne aanmerking , kennis werd gegeeven aan den Raad; het geen