Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5(5 No. VIP. EERSTE RAPPORT

jmeyndert swart zal geen moeiten fpaaren, omi by zyne confraters opteneemen,' hoe veel het bewuste getal, immers in 't gros en ten naasten by, bedraagt. Intusfehen meende hy met zekerheid te kunnen zeggen, dat 'er van alle de Schuiten, door de Waterfchippers ingevoerd, meer dan de helft aan particulieren of llyters wordt verkogt, en hechts verre de kleinhe helft aan Fabrieken wordt afgeftaan. Hoe dit zy, wanneer de Ondergeteekenden door de beloofde nadere onderrichtingen, naauwkeuriger zullen weeten , wat 'er aan Fabrieken gefleeten wordt, zullen zy ook omtrent weeten, hoe veel water 'er jaarlyks voor.de Ingezetenen tot hun gebruik en de aanvulling hunner Kegenbakken noodig is; en alsdan zullen zy ook nader kunnen fpreeken, over den voorraad van Versch water, die'er, om alle gebrek te voorkomen, by den aanvang van iederen Winter, in Amfterdam zoude behooren te zyn.

§. 31. Om echter intusfehen over den voorraad van water, die 'er thans buiten de Bakken van particulieren geborgen kan worden, te oordeelen, hebben de Ondergeteekenden eenige fchnftelyke Informatiën, by den Burger van der hart genomen , over het aantal en de grootte der • thans aanweezige Stads Bakken; op welke vraagen, gemelde Burger, met de groothe naauwkeurigheid en activiteit, in eene uitvoerige fchriftelyke Memorie heeft geantwoord; uit dezelve blykt;

I°.Dat

Sluiten