Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bi GROENTEN. 4?

mede denken wy aan onze derde afdeeling insgeJyks voldaan te hebben

; §' S' 0m aUe weIke redenen , het aanftaande Committe behoorde gemachtigd te worden, het verkoopen van zodanige Groenten en Vruchten, welke op de eene of andere wyze nadeelige gevolgen voor de gezondheid zoude kunnen hebben,te beletten; en wanneer uit de ingekomen berichten der Geneesheeren.mogt blyken, dat deeze of gee. ne anderzints onfchadelyke Groenten of Vruchten m heerfchende en aanfteekende ziekten, byzonder nadeelig waren bevonden, dat ook in dat geval, het aanftaande Committe, maatregelen behoorde te neemen, niet alleen om het verkoopen derzelver te verbieden, maar ook tevens, op de eene of andere wyze de Ingezetenen daarvoor te Waarfchuwen.

g. 9. Eindelyk, daar deeze Commisfie nog heeft op zich genoomen, een onderzoek te doen, omtrent de Limoenfap, de Komkommers en derzelver nateeld, naamentlyk, de Augurken, hebben zy het genoegen Ulieden te berichten, dat ze r;aar onderfcheiden proefneemingen op de Limoenfan, derzelver vervalfching hebben ontdekt, en deezen, zo hec hun is voorgekoomen, daarin behaat, dat men om de fchaarschheid van dat fap, welken 'er reeds lang heeft plaats gehad, deszelfsmet water heeft aangelengt, en vervolgens dooryurioölzuur, w zodanig fcbynbaar fap gebragt hebbe, Eene disfolu-

tie,

Sluiten