is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapporten, strekkende als bylaagen, tot de Verzameling van stukken, betrekkelyk de aanstelling eener commissie van geneeskundig toevoorzicht, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORKOMEN van ONOELUKKEN. 39

C naamentlyk door die Oudebrugfteeg, welke ook Koiïfteegje genoemd wordt, en naar den Nieuwendyk gaat,) en dat de Wagens en Sleeden; komende „van den Nieuwendyk, zullen moeten ryden door „ de Vrouwenfteeg, zonder dat zy zullen mogen in „ de eene of andere fteeg ftil ftaan, ten zy ze aan „de huizen, in de fteegen ftaande, iets hebben te neemen of afcegeeven." ' 5°. By Keure van 29 November 1691 : „ dat „ niemand, van half twaalf tot half twee uuren, met „Paard en Slede zal mogen ryden door de Beursfteeg," 't welk men nu misfchien voor alle Rytuigen , van e'e'n uur tot half drie uuren zoude moeten ftellen.

. 60. By Keure van 16 April 1644 : „ dat alle „Sleepers, komende van den Dam, of't noord„ einde van het Rockin af, om te ryden tot of „voorby de Nieuwezyds Kapel, of Heilige Weg, „zullen gehouden worden, zo wel gelaaden als on..gelaaden, in 't heen en weder keeren, te ryden „ door de Kalverftraat, en haar vragt op 't Roc„ king afgezet of opgenomen hebbende, een van de „ twee voorsz. Kapelfteegen het naaste by, te wee„ ten; de Enge- of de Wyde Kapelheeg in te liaan, „ ende haar weg de Kalverftraat door te vervolgen: „ gelyk mede alle de Sleepers, met haare Sleeden „ komende van de zuidzyde van 't Rockin, van ge„ lyke gehouden zullen zyn, de gezegde VVydeheeg », m te flaan , in dien tot voorsz. Kapel toe , ^ 4 „en